عوامل تاثیر گذار بر رفتار بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در ورزش حرفه ای و ارائه الگو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 دانشیار دانشگاه پیام نور

4 هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

   هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل تاثیر گذار بر رفتار بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در ورزش حرفه ای ایران و ارائه الگو بود. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب‌نظران مدیریت ورزشی، اقتصاد، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مدیران حوزه ورزش حرفه ای به تعداد نامحدود بود. در بخش کیفی پژوهش 15 تن به‌طور هدفمند و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران 143 تن به‌عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند. برای دست‌یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 79 سؤالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید 15 نفر از متخصصان رسید و روایی سازه پرسشنامه با تحلیل عاملی تأییدی مورد تائید قرار گرفت. آلفای کرونباخ برای تمامی سازه‌ها و کل پرسشنامه بالاتر از 7/0 بودند. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش دلفی در سه مرحله استفاده شد. در بخش کمی نیز از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف – اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر با کمک دو نرم‌افزار SPSS 22 و Smartpls 3.0 استفاده شد. یافته ها نشان داد در الگوی عوامل تاثیر گذار بر رفتار بخش خصوصی د ر ورزش حرفه ای ایران نه عامل به ترتیب اولویت مدیریتی و اجرایی با بار عاملی (922/0)، بازاریابی (890/0)، ویژه ورزش (859/0)، مرتبط با اقتصاد (842/0)، رسانه‌ای و تبلیغاتی (762/0)، حمایتی (746/0)، فرهنگی (719/0)، سیاسی (647/0) و قانونی (642/0) وجود دارند. همچنین الگوی تدوین شده از برازش مطلوب (663/0) برخوردار بود. 

کلیدواژه‌ها


-    احسانی، محمد، ابودردا، زینب و اقبالی، مسعود. «بررسی علل عدم حمایت اسپانسرها از ورزش حرفه­ای بانوان شهر اصفهان». نشریه علوم حرکتی و ورزش، 1387. 12(3): 111-120.##اکبری، حسین، داوری، دردانه. مدیریت خصوصی­سازی، چاپ اول، تهران، مرکز پژوهش صنعتی آریانا. 1380.##پاداش، دنیا، سلطان حسینی، محمد، خبیری، محمد، فتحی، سعید. تعیین و اولویت­بندی عوامل مدیریتی و اجرایی مؤثر بر خصوصی­سازی باشگاه­های ورزشی. همایش بین­المللی علم و فوتبال، آکادمی ملی فوتبال، تهران. 1388.##جلالی فراهانی، مجید، علیدوست قهفرخی، ابراهیم. « تحلیل موانع اقتصادی مؤثر بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه‌ای ایران». مطالعات مدیریت ورزشی، 1392. 5 (19): 109- 128.##خسروی­زاده، اسفندیار، بهرامی، علیرضا، حقدادی، عابد. «موانع سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی». مطالعات مدیریت ورزشی، 1393. 24: 207 – 222.##رهبر، فرهاد. موانع سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران. مجله تحقیقات اقتصادی. 1386. 81: 111- 138.##ساکت، محمد رضا. خصوصی­سازی رؤیای دست نیافتنی باشگاه­ها. روزنامه کیهان، 1394. قابل دسترسی در ##http://kayhan.ir/fa/news/41354  سید عامری، میرحسن، محرم­زاده، مهرداد، بشیری، مهدی و هادی، حمدالله. «بررسی موانع جذب حامیان مالی در صنعت ورزش استان آذربایجان شرقی». فراسوی مدیریت، 1388. 10: 147-164##شعبانی، عباس، رضایی صوفی، مرتضی و فراهانی، ابوالفضل. «مطالعة چالش­های موجود در بخش­های چهارگانة ورزش کشور»، پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، 1393. 8 : 65- 80##محتشمی، عباس. نقش اسپانسر در فوتبال، روزنامۀ مردم سالاری، 1387.##مهدوی، عبدالحمید. بررسی فرایند خصوصی­سازی در توسعة ورزش کشور و روش‌های آن. سازمان تربیت بدنی، مرکز ملی مدیریت و توسعة ورزش کشور.  1388، 5– 24.##ﻋﺴﮑﺮﯾﺎن، ﻓﺮﯾﺒﺎ. «ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ­ﮔﺬاری‌ﻫﺎی ورزﺷﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل 1386»، مدیریت و توسعه ورزش، 1390، 1: 42 – 53.##نادریان، مسعود، قدوسی نرگس. «شناسایی تنگناهای موجود در سرمای­ گذاری بخش خصوصی در تولید وسایل و تجهیزات ورزشی». پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 1394، 4: 63– 73##

-      Crompton JL. Proximate development: an alternate justification for publicinvestment in major sport facilities?. Managing Leisure. 2014 Jul 4;19(4):263-82.##Green M. Olympic glory or grassroots development?: Sport policy priorities in Australia, Canada and the United Kingdom, 1960–2006. The international journal of the history of sport. 2007 Jul 1;24(7):921-53.##Houlihan B, Green M. Comparitive Elite Sport Development. Systems, structures and public policy. Amsterdam et al.: Butterworth-Heinemann. 2008.##Hyun Baek T, Whitehill King K. Exploring the consequences of brand credibility in services. Journal of Services Marketing. 2011 Jul 5;25(4):260-72.##Jones CP. Investments: analysis and management. John Wiley & Sons; 2007 Jun 14.##Nasseh M. Evaluation of privatization in sports with the approach of assessing the strengths and weaknesses. European Journal of Experimental Biology. 2013;3(1):631-6.##Nauright J, Ramfjord J. Who owns England's game? American professional sporting influences and foreign ownership in the Premier League. Soccer & Society. 2010 Jul 1;11(4):428-41.##RIichard  FM, Kathryn  G. Recreational Sport Management   2005. (4^ th ed.). pp: 123.##Pitts BG, Stotlar DK. Fundamentals of sport marketing. Fitness information technology; 2007.##Propheter G, Hatch ME. Evaluating Lease-Purchase Financing for Professional Sports Facilities. Urban Affairs Review. 2015 Nov 1;51(6):905-25.##Thwaites D, Carruthers A. Practical Applications of Sponsorship Theory: Empirical Evidence From English Club Rugby. Journal of Sport Management. 1998 Jul 1;12(3).##Seguin B, Teed K, O'Reilly NJ. National sports organisations and sponsorship: An identification of best practices. International journal of sport Management and marketing. 2005 Jan 1;1(1-2):69-92.##Sanderson, K.; Harris, F.; Russel, S.& Chase, S. (The economic benefit of sport: A Review, Business and Economic Research Ltd ( BERL), 2000. Shank MD, Lyberger MR. Sports marketing: A strategic perspective. Routledge; 2014 Oct 3.##Shilbury D, Sotiriadou KP, Green BC. Sport development. systems, policies and pathways: An introduction to the special issue. Sport Management Review. 2008 Nov 30;11(3):217-23.##