ارتباط بین فناوری اطلاعات (IT) و سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS) با عملکرد سازمانی در مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش فناوری اطلاعات و سیستم اطلاعات مدیریت در عملکرد سازمانی مدیران و کارشناس مسئولان تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان رضوی بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران و کارشناس مسئولان تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان رضوی در سال 1394 بودند (62=N) که با توجه به محدود بودن جامعه پژوهش، نمونه آماری برابر با حجم جامعه (تمام شمار) در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات برای فناوری اطلاعات پرسشنامه عزیزی و همکاران (1392)، سیستم اطلاعات مدیریت از پرسشنامه مصطفایی (1388) و عملکرد سازمانی از پرسشنامه رضائی (1393) استفاده شد که روایی آن در پژوهش‌های پیشین تأیید و پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای فناوری اطلاعات (817/0=α)، سیستم اطلاعات مدیریت (958/0=α) و عملکرد سازمانی (925/0=α) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین، جداول فراوانی و ...) و از آمار استنباطی (کالموگروف اسمیرنوف، فریدمن، پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه) در سطح معناداری (05/0≥P) استفاده گردید. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که در بُعد فناوری اطلاعات استفاده از اینترانت و در سیستم اطلاعات مدیریت استفاده از بانک اطلاعاتی کارکنان از اهمیت و اولویت بیشتری در نزد مدیران برخوردار است. همچنین بین فناوری اطلاعات با عملکرد سازمانی (329/0=r، 001/0=P) و بین سیستم اطلاعات مدیریت با عملکرد سازمانی (117/0=r، 001/0=P) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. و متغیر فناوری اطلاعات در قیاس با سیستم اطلاعات مدیریت پیش‌بین قویتری برای بهبود عملکرد سازمانی در تربیت بدنی آموزش و پرورش است.

کلیدواژه‌ها