طراحی مدل ارتباطی بازاریابی رابطهمند و وفاداری مشتریان استخرهای دولتی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

     هدف تحقیق حاضر ترسیم مدل ارتباطی بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان استخرهای دولتی شهر تهران بود. جامعه آماری شامل کلیه مشتریان استخر های دولتی شهر تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای، ابتدا شهر تهران به چهار منطقه جغرافیایی تقسیم گردید، سپس به صورت تصادفی چهار استخر از هر یک از مناطق چهار گانه مشخص گردید و باکمک فرمول کوکران، 375 آزمودنی انتخاب شد. داده های این پژوهش از طریق دو پرسشنامه ی یو کیوم کیم (2008) و آلن (1990) جمع آوری شد. اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصان سنجیده شد و پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ در مجموع 89/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها توسط آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد. نتایج پژوهش و شاخص های برازش مدل نشان داد مدل تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است و دادهای به خوبی مدل تحقیق را تایید و حمایت می کنند. نتایج مدل تحقیق نشان داد ، رابطۀ مثبت نسبتاً قوی بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان استخرهای دولتی شهر تهران وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


-     براری، مجتبی‌، رنجبریان، بهرام. «تأثیر بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان: مقایسه بانک خصوصی و دولتی». نشریه مدیریت بازرگانی، 1388. 2، صص: 37-54##خاکسار، غلامعلی. «بررسی وفاداری مشتریان در نظام بانکی کشور». پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1380.##ربانی، ساره. «تأثیر بازاریابی رابطه­مند بر وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان استخرهای استان البرز». پایان­نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (چاپ نشده)، دانشگاه خوارزمی، 1390.##سیدعامری، میرحسین، بهرامی، سوران، صیادی، محمدامین. «بررسی رابطه بین کیفیت خدمات با رضایتمندی و وفاداری مشتریان اماکن ورزشی سرپوشیده دولتی و خصوصی شهر ارومیه». نشریه پژوهش­های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش، 1391، شماره 3، صص: 11-18##کاتلر، فلیپ، آرمسترانگ، گری. «اصول بازاریابی». علی پارسیان، چاپ پنجم، تهران، ادبستان تهران، 1385.##محرم­زاده، مهرداد، اکبری، روناک. «ارتباط بین ابعاد وفاداری مشتریان و تقویت برند ملی در لیگ­های حرفه­ای فوتبال و والیبال ایران». نشریه پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 1392، شماره 4، صص: 71-78##محمودی، احمد. «بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت­مندی با وفاداری مشتریان در باشگاه­های (بدنسازی و ایروبیک) ورزشی شهر تهران». پایان­نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (چاپ نشده)، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، 1390.##هو رویتز، ژاک. «هفت کلید استراتژی خدمات». سید محمد اعرابی، داود ایزدی، چاپ اول، تهران، دفتر پژوهش­ های فرهنگی، 1380. صص: 45-48##
-      Afsharian, Mohammad Javad. Amirtash, Ali Mohammad. Sabbaghian Rad, Leila. "A Model Of Relationship Marketing And Customer Loyality In The Users Of Private Swimming Pools In Tehran", Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2014, 4 (S3), pp: 984-987.##Alrubaiee, L. Al-Nazer, N. "Investigate the impact of relationship marketing orientation on customer loyalty: the customer's perspective", International Journal of Marketing Studies, 2010, 2(1), pp: 155.##Bee,C.C. Kahle L R."Relationship Marketing in Sports:A functional approach", Sport Marketing Quarterly, 2006, 15(2), pp: 102-110##Berry,L. "Relationship marketing", In:L.L.Berryet At, 1983, 2(4), pp: 57-80.##Bojei, Jamil. Alwie, Aryaty. "The influence of relationship quality on loyalty in service sector", Journal of economics and management, 2010, 4(1), pp: 81-100.##Bovinet, James W. Bovinet, Judith A. "Customer communication in professional sport(MLB, NFL, NHL, NBA) looking for improvement Five years later", Proceedings of the Academy of marketing studies, 2004, 9(1), pp: 19-35.##Griffin, J. "Customer Loyalty: How to Earn it, How to Keep it". Simon & Schuster Inc, 1996,1(3), pp: 26-42.##Heffernan، Troy. Grant، O'Neill. Tony، Travaglione. Marcelle، Droulers. "Relationship marketing: The impact of emotional intelligence and trust on bank performance", International Journal of Bank Marketing, 2008, 26 Iss: 3, pp: 183 – 199.##Hennig-Thurau, T. Gwinner, K. P. Gremler, D. D."Understanding relationship marketing outcomes: an integration of relationship benefits and relationship quality", Journal of service research, 2002, 4(3), pp: 230 - 247.##Lages, L. F. Lancastre, A. Lages, C. "The B2B-RELPERF scale and scorecard: Bringing relationship marketing theory into business-to-business practice". Industrial Marketing Management, 2008, 37(6), pp: 686-697.##Morgan, R.M. Hunt, S. D. "The commitment_ trust theory of relationship marketing", Journal of Marketing, 1994, 58, pp: 20-38.##Neal, W. D. "Satisfaction is nice, but value drives loyalty", Marketing research, 1999, 11(1), pp: 20-23.‏##Oliver, R. L. "Whence consumer loyalty?", the Journal of Marketing, 1990, (4), pp: 33-44.‏##Parasuraman, A. Zeithaml, V.A. Berry, L.L. "A Conceptual Model of Service Quality and Its Implication for Future Research". Journal of Marketing, 1985, 49, pp: 41-50.##Rich, M. K. "The direction of marketing relationships". Journal of business & industrial marketing, 2000, 15(2/3), pp: 170-191.##Rust, r. T. verhoef, p. C. "Optimizing the marketing interventions mix in intermediate-term crm". Marketing science, 2005, 24(3), pp: 477-489.##Sheth, J. Parvatiyar, A. (editors). "Handbook of Relationship Marketing", Sage Publications, Thousands Oaks, CA, 2000, pp: 102-104.##Shirsavar, H. R. A. Movahed, A. B. "The Effect of Relationship Marketing Tactics on Customer Loyalty Given the Mediating Role of Quality Relationship" (Case Study: Shahab Gas Industries). 2013, 3(1), pp: 37-52.##