بررسی رابطه رهبری معنوی و سرمایةاجتماعی با سرمایةروان‌شناختی درتیم های لیگ برتر فوتبال استان فارس (ویژن آسیا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشپاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه رهبری معنوی و سرمایة اجتماعی با سرمایةروان‌شناختی در تیم های لیگ برتر فوتبال استان فارس (ویژن آسیا) بود. روش پژوهش انجام‌شده توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری این تحقیق، کلیه فوتبالیست‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال استان فارس (ویژن آسیا) بودند که در این پژوهش از روش نمونه‌گیری سرشماری یا کل شمار استفاده شد. 180 پرسشنامه توزیع گردید و درنهایت تعداد 165 عدد از پرسشنامه‌ها عودت داده شد و جهت تحلیل آماری مورداستفاده قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو سطح ‌آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، واریانس) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون) انجام شد. در این پژوهش، جهت روایی پرسشنامه‌ها ازنظر متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد که این پرسش نامه ها مورد تایید قرار گرفت و برای ضریب پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای رهبری معنوی89/0، سرمایة اجتماعی 90/0 و سرمایةروان‌شناختی 88/0 به دست آمد. نتایج نشان داد بین رهبری معنوی و سرمایة اجتماعی با سرمایه روان‌شناختی رابطه معناداری وجود دارد. درنتیجه در محیط تیم‌های ورزشی پرتلاطم امروزی، از طریق یک سری مداخلات نسبتاً جزئی و بسیار متمرکز که مربیان خواستار بازخورد سریع نتایج عملکرد تیم خود هستند، ماهیت توسعه سرمایة اجتماعی و سرمایةروان‌شناختی می‌تواند کارگشا باشد و این نیز از طریق رهبری معنوی به‌خوبی امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها