بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و هوشمندی رقابتی با اثر بخشی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیئت علمی/ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

2 عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاداسلامی واحد قائم شهر

3 دبیر /آموزش وپرورش

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و هوشمندی رقابتی با اثربخشی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان (248N=) ادارات ورزش و جوانان استان بود. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه‌های عدالت سازمانی نیهوف و مورمان ، هوشمندی رقابتی بر اساس مدل دشامپس و نایاک و روچ و سانتی و اثربخشی سازمانی پارسونز بود. با توجه با عدم توزیع طبیعی منتج از آزمون کالموگروف اسمیرنف، تحلیل آماری توسط آزمون همبستگی اسپیرمن انجام شد. نتایج نشان داد که بین عدالت سازمانی و هوشمندی رقابتی و ابعاد آن ها با اثربخشی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان رابطه معناداری در سطـــح 01/0P< وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل می توان اظهار داشت که اثربخشی سازمانی کارکنان متأثر از عوامل مختلف سازمانی ، فردی و محیطی است. هوشمندی رقابتی به مدیران سازمان ها کمک می کند تا در مورد امور راهبردی، تصمیمات بخردانه ای اتخاذ کنند .

کلیدواژه‌ها