تأثیر میزبانی بر عملکرد تیم‌ها در رقابت‌های لیگ برتر قوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز

چکیده

میزبانی در ورزش‌های تیمی، نقش مهمی در تعیین نتیجه یک بازی دارد. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر میزبانی بر عملکرد تیم‌ها در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع تحلیلی می‌باشد، که به صورت میدانی انجام گرفت. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای استفاده شد. جامعه و نمونه‌ی آماری تحقیق برابر و به صورت کل شمار، 23 تیم حاضر در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در طول فصل‌های 87-86، 88-87 و 89-88 می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون کلموگروف، رگرسیون تک متغیره و رگرسیون چندگانه استفاده شد. تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که امتیاز بازی‌های خانگی (996/0)، تعداد باخت بازی‌های خانگی (742/0)، تعداد گل خورده در بازی‌های خانگی (437/0-)، به عنوان پیش‌بینی کننده‌های قوی عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشی تیم‌های لیگ برتر فوتبال مشخص گردیدند. با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان نتیجه گیری کرد که افزایش کسب امتیازات بازیهای خانگی، کاهش تعداد باخت در بازیهای خانگی و کاهش تعداد گل خورده در بازیهای خانگی، در بهبود عملکرد ورزشی تیم‌های لیگ برتر فوتبال مؤثر است. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که میزبانی تأثیر قابل توجهی بر عملکرد تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران دارد.

کلیدواژه‌ها


-    رهنما، نادر، صادقی­پور، حمیدرضا، بمبئیچی، عفت. «مقایسه عملکرد تیم­های لیگ برتر فوتبال ایران در بازی­های داخل و خارج خانه».##-    فصلنامه المپیک، 1385. 4: 39-46.##رهنما، نادر، صادقی­پور، حمیدرضا، بمبئیچی، عفت، خیام باشی، خلیل. «مزیت بازی­های خانگی در لیگ­های فوتبال کشورهای آسیایی». فصلنامه المپیک. 1385. شماره 2: 81-87.##سازمان تربیت­بدنی جمهوری اسلامی ایران. طرح جامع ورزش کشور، مطالعه­ی تفضیلی توسعه­ی ورزش قهرمانی، مرکز ملی مدیریت و توسعه­ی ورزش. 1382.##طهماسبی، فرشید، امیروزینی، طاهر،  صدق­پور، بهرام، حاتمی، فرزانه. «بررسی امتیاز میزبانی در لیگ برتر فوتبال ایران». فصلنامه المپیک. 1390. شماره 4: 79-90.##فخری، فرناز. «بررسی عوامل مؤثر بر توسعه و عملکرد ورزش قهرمانی در ایران». پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده­ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، 1391. 2: 1-137.##
-    Agnew, G.A. & Carron, A.V. "Crowd effects and the home advantage", International Journal of Sport Psychology, 1994. 25, 53-62.##Asgari, B; Khorshidi, R. "The effect of hosting on performance of host countries in summer and winter Olympic Games".  Scholars Research Library. European Journal of Sports and Exercise Science, 2013, 2 (4):1-6.##Bernard, A. B. and Busse, M. R. Who Wins the Olympic Games: Economic Resources and Medal Totals, the Review of Economics and statistics, 2004, 86(1), pp. 413-511.##Brown, T; Van Raalte, B; Brewer, C; Winter, A; Cornelius, M; Anderson. “World cup soccer home advantage.” Journal of Sport Behavior, 2002, 25, 134 – 144.##Carmichael, F, Thomas, D. “Home-field effect and team performance: Evidence From English Premiership Football”, Journal of Sports Economics, 2005, 6, 246-282.##Clarke, S. R. and Norman, J. M. Home ground advantage of individual clubs in English soccer. The Statistician. 1995, 44: 509-521.##Clarke, S. R. “Home advantage in the Olympics games.” Statistician, 2005, 32, 319-329.##Clarke, S. R. “Home advantage in the Australian Football League.” Journal of Sports Sciences, 2005, 23, 375 – 385.##Courneya, K. S; Carron, A. VThe home advantage review. Journal of Sport and Exercise Psychology. 1992, 14: 13-27.##Dowie, J. Why Spain should win the World cup. New scientist. 1982, 94: 693-695.##García, M; Aguilar, O; Romero, J; Marques, P. "MEASURING HOME ADVANTAGE IN SPANISH FOOTBALL. Rev. 2012: 1-12.##Goldman. The home advantage in elite-level ice hockey, Thesis of Degree of Bachelor of Arts, University of Michigan. 2009: 1-46.##Goumas, c. "Home advantage and referee bias in European football". European Journal of Sport Science, European Journal of Sport Science. 2014.##Gómez, M; Pollard, S; Pascual, J. Comparison of the Home Advantage in nine Different Professional team sports in spain, Faculty of Education, Madrid, Spain. 2011, 1-11.##JAMIESON, J. P. "Home field advantage in athletics: a meta-analysis".  Journal of Applied Social Psychology, 2010, 1819-1848.##Lerra, M. A. The role of familiarity in the home advantage. Wesleyon University, Unpublished Thesis, 2003. 1-47.##Lui, H.K., & Suen, W.C. Men, money, and medals: An econometric analysis of the Olympic Games. Pacific Economic Review, 2008, 13 (1), pp. 1-16.##Nevill, A.M., and N.J. Balmer, and A.M. Williams. “The influence of crowd noise and experience upon refereeing in football.” Psychology of Sport and, Psychol Sport Exerc, 2002; 3: 261-72.##Penas; j. Journal of Sports Science and Medicine , 2011, 10, 465-471.##Pollard, R. (2006). “Worldwide regional variations in home advantage in association football.” Journal of Sports Sciences, 2006. 24, 231 – 240.##Pollard, R. and G. Pollard. “Home advantage in soccer: A review of its existence and causes.” International Journal of Soccer and Science. 2005, 3, 25-33.##Pollard, R. Home advantage in soccer: A retrospective analysis. Journal of Sports Sciences. 1986. 4: 237- 248.##Pollard, R. “Evidence of a reduced home advantage when a team moves to a new stadium.” Journal of Sports Sciences, 2002. 20, 969-973.##Ponzo, M;  Scoppa, V. "DOES THE HOME ADVANTAGE DEPEND ON CROWD SUPPORT? EVIDENCE FROM SAME- STADIUM DERBIES", IZA Discussion Paper No. 2014, 1-17.##Prieto, J. Gómez, MA. A comparative analysis of the home advantage in handball and rugby as contact sports. E-Balonmano.com: J Sport Sci; 2012. 8(1): 17-24.##Prieto, J; Gómez, M; Pollard, R. "Home Advantage in Men’s and Women’s Spanish First and Second Division Water Polo Leagues" . Journal of Human Kinetics volume, Journal of Human Kinetics, 2013. 137-143 .##Seckin, A; pollard, R. Home advantage in Turkish professional soccer, Presentation at the ECOMOD Conference in Hong Kong, China, June, 2006. 28-30.##Schwartz, B. and  S.F. Barsky. “The home advantage.” Social Forces, 1977. 55, 641-661.##Sanches, PA; Garsia-Calvo, T; Leo, FM; Pollard, R; Gomez, FM. "AN ANALYSIS OF HOME ADVANTAGE IN THE TOP TWO  SPANISH PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUES". Perceptual and Motor Skills , 2009. 108, 789- 797.##Torgler. B. The Determinants of womens international soccer performance. Working paper No. 2004. 19.##