تحلیل رگرسیونی هوش سیاسی و رفتار سیاسی مدیران اداراه کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور

2 استاد پیام نور

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده


هدف از پژوهش حاضر تحلیل رگرسیونی هوش سیاسی و رفتار سیاسی مدیران اداراه کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان فارس بود. جامعه آماری پژوهش همه مدیران و معاونین ادارت ورزش و جوانان و هیئت‌های ورزشی استان فارس به تعداد 114 نفر بود که بر اساس جدول مورگان به طور تصادفی 86 نفر برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست‌یابی به اهداف تحقیق از دو پرسش نامه‌ی 20 سئوالی هوش سیاسی کوک، کولی و هیلاری و کوت(2004) و پرسش نامه‌ی 29 سئوالی رفتار سیاسی آتش پور(1389) استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها به تایید 15 تن از متخصصین مدیریت ورزشی قرار گرفت و پایایی آن‌ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب 84/0 و 81/0 محاسبه شد. برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف، تی تک گروهی و رگرسیون با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد هوش سازمانی و رفتار سیاسی مدیران به ترتیب در حد مطلوب و متوسط قرار دارد. بین هوش سیاسی و رفتار سیاسی مدیران ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین هوش سیاسی قابلیت پیش بینی 66% رفتار سیاسی مدیران را دارد.

کلیدواژه‌ها