بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با سرمایه فکری با نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی در میان کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر سرمایه فکری با نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان زن و مرد ادارات کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی به تعداد 219 می باشد. که با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند 196 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار، سرمایه فکری و جامعه پذیری استفاده شد. داده‌های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده نرم افزارهای آماری LISREL, SPSS تحلیل شدند. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که اثر مستقیم رهبری خدمتگزار (35/0) و جامعه پذیری سازمانی(47/0) بر سرمایه فکری در سطح 001/0 مثبت و معنی دار می باشد.اثر مستقیم رهبری خدمتگزار (69/0) بر جامعه پذیری سازمانی در سطح 001/0 مثبت و معنی دار می باشد. اثر غیر مستقیم رهبری خدمتگزار بر سرمایه فکری با نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی (30/0) در سطح 001/0 مثبت و معنی دار می باشد.

کلیدواژه‌ها


زاهدی، شمس السادات. پناهی، علی. بررسی نقش معنویت در کارایی بانکداری، فصل نامه ی علمی ـ ترویجی مطالعات مدیریت؛ 1387: شماره 58: 191-209

قربانی زاده، وجه الله. بررسی رابطه هوش معنوی و هوش اخلاقی با رهبری تحول آفرین، مجله اخلاق در علم فناوری؛ 1392: 8(2): 1-12.

گل پرور، محسن. الگوی ساختاری رابطه پیوند معنوی با سرمایه روان شناختی و بهزیستی معنوی در پرستاران، فصلنامه مدیریت پرستاری؛ 1393: 2(3): 30-40.

گودرزی، مسعود. کریمی اراضی، زهرا. رابطه معنویت در کار وتعهد سازمانی به عنوان نگرش شغلی در دانشگاه، فصلنامه روانشناس صنعتی / سازمانی؛ 1391: 3(10): 51-85.

میر محمدی، سید محمد. رحیمیان، محمد. ﺑﺮرسی ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻫﺒﺮی اﺻﻴﻞ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻓﺮدی ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ، پژوهش های مدیریت در ایران؛ 1393: 18(3): 183-203.

مهداد، علی. روانشناسی صنعتی و سازمانی، انتشارات جنگل، تهران، چاپ نهم، 1393: 217-221.

مهداد، علی. اسدی، مهسا. گلپرور، محسن. پیش بینی سرمایه روانشناختی از طریق معنویت در محیط کار و رهبری اخلاقی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری؛ 1394: شماره 1: 54-67.

وطن خواه، سودابه. قربانیان، محسن. قربانیان، عظیمه. رابطه همبستگی سبک رهبری مدیران و میزان معنویت در کار کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران، فصلنامه فقه پزشکی؛ 1392: شماره 15 و 16: 172-192.

یوسفی، بهرام. کامران، عیدی پور. غلامی ترکسلویه، سجاد. ارتباط بین سبک رهبری اصیل با دلبستگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان­های غرب کشور، مطالعات مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش؛ 1394: 2(8): 58-62

Avey JB. Rebecca J. Luthans, RF & Mhatre KH. Meta- Analysis of the Impact of Positive Psychological Capital on Employee Attitudes . Behaviors, and performance, Human resource development quarterly. 2011؛ 22(2):127-152.

Baily TC. Snyder CR. Satisfaction with life and hope: a look at age and marital status, Psychol Rec. 2007؛ 57(2): 40-233.

Baker A. Schaufeli WB.. Positive organizationl behavior: Engaged employee In flourishing organizations. Journal of Organizational Behavior. 2008؛ 29: 23-35.

Chmiel HM. An analysis of the relationship between authentic leadership and the learning organization in the medical device industry; Indiana Wesleyan University. Doctoral Dissertation. 2013 ؛1-162.

Claude Jean. Zamor Garcia. Workplace Spirituality and Organizational Performance. Public Administration Review. 2003 ؛63 (3):355- 364.

Gardner WL. Cogliser CC. Davis KM. and Dickens MP.. Authentic leadership: A review of the literature and research agenda. The Leadership Quarterly. 2011 ؛22(6): 1120 -1145.

Griffith JN. The influence of pre- training positive psychological capital development on training motivation. Doctroal dissertation. 2010؛ 1-185.

Ilies R. Morgeson FP. and Nahrgang JD. Authentic leadership and eudaemonic well-being understanding leader-follower outcomes. The leadership quarterly .2005؛ 16 (3): 373-394.

Karakas F. Spirituality and performance in organizations: a literature review. Journal of Business Ethics. 2010؛ 94(1): 89–106.

Ladkin D. Taylor S. Enacting the ‘true self’: Towards a theory of embodied authentic leadership; The Leadership Quarterly. 2010؛ 21(1): 64-74.

Luthans F. Avey James B. Avolio Bruce J. Peterson. Suzanne J. The Development and Resulting Performance Impact of Positive Psychological Capital. Journal of Human resource development quarterly. 2010؛ 21 (1): 41-66.

Marques JF. the Spiritual Worker, Journal of Management Development. 2006؛ (9): 84-95.

Marques j. Dhiman S. King R. Spirituality in the workplace: developing an integral mode and a comprehencive definition. J American Academy of Business . 2005 ؛7(1):81-91.

Milliman J. Czaplewski AJ. .Ferguson J. Workplace spirituality and employee work attitudes. J Organizational Change Management . 2003 ؛16(4): 426-47.

Rego A. Sousa F. Marques C. Cunh MP. Authentic leadership promoting employees'psychological capital and creativity. Journal of Business Research. 2012؛ 65(3): 429–437.

Sendjaya S. Pekerti A. HÃrtel. C. Hirst G. Butarbutar I. Are Authentic Leaders Always Moral? The Role of Machiavellianism in the Relationship Between Authentic Leadership and Morality. Journal of Business Ethics. 2014؛ 1: 125 - 139.

Wong CA. Laschinger HKs. Authentic Leadership,performance and Job Satisfaction: the Mediating Role of Empowerment. Journal of Advanced Nursing Blachwell Publishing Ltd. 2012؛ 69(4): 974-959.

Yang sui W. Luthans F. Wang D.Yanhong W. Impact of authentic leadership on performance: Role of followers’ positive psychological capital and relational processes. Journal of Organizational Behavior. 2014؛ 35: 5 –21.