تحلیل رگرسیون هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت دانشجویان شرکت کننده درمسابقات المپیاد ورزشی دانشگاه های فنی و حرفه ای کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور مهاباد

2 کارمند دانشگاه فنی حرفه ای مشهد

3 رئیس دانشگاه پیام نور گیلان و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت دانشجویان ورزشکار است.روش تحقیق همبستگی بوده و جامعه آماری دانشجویان شرکت کننده در المپیاد ورزشی، حدود 1400 نفر بودند. نمونه آماری طبق جدول مورگان 302 نفر تعیین شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ(2009) و اعتیاد به اینترنت یانگ(1996) که روایی و پایایی هر دو به تایید رسیده بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده وچند متغیره) در سطح معنی داری05/0 و از نرم افزار spss 19 استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوش معنوی و میزان اعتیاد به اینترنت رابطه معنی‌داری و منفی وجود دارد. نتیجه آزمون رگرسیون ساده نشان داد،3/27 درصــد ازتغییـرات مربـوط بـه هوش معنوی، میزان اعتیاد به اینترنت را در بین جوانان پیش بینی می کند. همچنین نتایج آزمون رگرسیون چندگانه همزمان نشان داد که 8/99 درصد از کل تغییرات میزان اعتیاد به اینترنت در بین جوانان به 4 مؤلفه هوش معنوی وابسته است. با توجه به میزان روز افزون اعتیاد به اینترنت و اهمیت هوش معنوی بنابراین لازم است مسئولین و متخصصان نگاه ویژه ای به این مقوله داشته باشند

کلیدواژه‌ها


بحری، نرجس. صادق مقدم، لیلا. خدادوست، لیلا. محمدزاده، جلال. بنفشه، الهه. وضعیت اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد. فصلنامه علمی –پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نشریه مراقبت های نوین. 1390. سال هشتم. شماره سوم.صص: 166-173
پورسلطانی زرندی حسین، اشرف گنجویی فریده، ضرغام فیروزی فاطمه .ارتباط بین آگاهی از فناوری اطلاعات و ارتباطات و خودپندارة تحصیلی با نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه های آزاد شهر تهران به آیندة شغلی خود، مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، 1393، سال اول شماره 1، صص: 101-111
پیر زاده، آسیه. بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان. واحد کهندژ. مجله تحقیقات نظام سلامت. 1393. سال هفتم. شماره پنجم. صص: 580-586 .
حسن زاده، رمضان . صالحی، محمد. رضایی کیاسری، علیرضا. رابطه بین استفاده افراطی از تکنولوژی (اعتیاد به اینترنت و SMS) و وضعیت آموزشی و روانی دانش آموزان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن . فصلنامه روانشناسی تربیتی. 1389. سال اول. شماره 3. صص: 62-74
درگاهی، حسین. رضوی، منصور. اعتیاد به اینترنت و عوامل مؤثر بر آن در ساکنان منطقه 2 غرب تهران. فصلنامه پایش. 1385. سال 3. شماره24 . صص:265-272 .
دریکوند، پروین. پونده نژادان، فاطمه. دورقی، باقر. رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد (دلبستگی) به اینترنت.نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی، 1393.
رحمانی، سوده. رابطه وابستگی به اینترنت با هیجان خواهی و پنج عامل بزرگ شخصیت در دانشجویان. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران، 1387.
رقیب، مایده. ‌سادات سیادت، سید علی. حکیمی نیا، بهزاد. احمدی، سید جعفر. اعتباریابی مقیاس هوش معنوی کینگ (SISRI-24) در دانشجویان دانشگاه اصفهان. دست آوردهای روان شناختی. 1389. دوره 4 شماره 1. صص:141-164.
سعیدی،علی. شکیبا، ابوالقاسم. روانشناسی و آسیب شناسی ارتباطات اینترنتی. مشهد: نشر سنبله، آیین تربیت. 1384.صص: 55-60
شهیدی، شهریار. روان درمانی و معنویت. سخنرانی ماهانه انجمن روان شناسی ایران. تهران: فرهنگ سرای معنویت. 1379.
غباری بناب، باقر. سلیمی، محمد. سلیمانی، لیلا . نوری مقدم، ثنا. هوش معنوی. فصلنامه اندیشه نوین دینی. 1386. شماره 41 . صص: 125-147
فرقدانی، آزاده. عشیری، روح پرور. احساس تنهایی، اعتیاد به اینترنت و هوش معنوی: نقش تعدیل کنندگی رشته تحصیلی و جنسیت. مجموعه مقالات ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. 1391.
قاسمی، ناهید. بررسی مقایسه ای  ارتباط هوش معنوی، انگیزش تحصیلی بر اینترنت و پیامک در بین دانش اموزان ایرانی و هندی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران. دانشکده علوم انسانی. 1393
یعقوبی، ابوالقاسم. بررسی رابطه هوش معنوی با میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان. پژوهش در نظام های آموزشی. 1389. دوره 4 . شماره  9. صص: 85 - 95
Ahmad M, Mahasneh Nizar A ,Shammout Ziad M, Alkhazaleh Ahmed F, Al-Alwan Jawhara D. The relationship between spiritual intelligence and personality traits among Jordanian university students. Psychol Res Behav Manag. 2015; 8: 89–97
Alavi S, Eslami M, Maracy M, Najafi M, Jannatifard F, Rezapour H. Psychometric properties of young internetaddiction test. J Behaviour Sci. 2010; 4 (3): 183-89.
Bala R. Study of Coping Styles Of Teacher Trainees In Relation To Spiritual Intelligence, Indian Journal Of Reserch, 2016, Volume: 5 , Issue: 4 , April  PARIPEX - 201-202
Davis RA, Flett GL, Besser A. Validation of a new scale for measuring problematic internet use: implications forpre-employment screening. Cyberpsychol Behav 2002; 5(4): 331-45
Eskandari Rad H, Hoseini Hamze, Bakhshipor B, Eskandari Rad R. The Relatinship Between Spiritual Intellingence, Social Support And SMS Addiction Among Student Of Eastern Mazandaran Univerties In 2011, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2014, Vol. 4 (S4), pp. 3696-3702
Farrow G. Spirituality and self- awareness. the friends Quarterly, 23, 1984; 317- 318
Gain M. Purohit P. Spiritual intelligence: Acontemporary concern with rigard to living status of the senior citizens journal of the Indian Academy of Applied psychology. 2006; 32 (3), 227- 233
Jorgenson A. G, Hsiao R. C. J, Yen, C. F. Internet Addiction and Other Behavioral Addictions, Journal Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America,2016,Volume 25, Issue 3; 509–520
Lee K. Emerging consumer issues and remedies in changing consumer environment [Project]. Seoul: Seoul National University; 2001
King DB, DeCicco TL. AViable Model and Self-Report Measure of Spiritual Intelligence. The International Journal of Transpersonal Studies. 2009;28:68-85
Malik M.Sh, Tariq  S, Impact of Spiritual Intelligence on Organization Performance. International Review of Management and Marketing, 2016, 6(2), 289-297. available at http: www.econjournals.com
Mohammadi Solaimani Y, Mohamadinia M, Keavanloo F, Seyedahmadi M. Comparing the Spiritual Intelligence of Athlete and Non-Athlete University Students, International Journal of Basic Sciences & Applied Research. 2013,Vol, 2 (8); 775-778,
Nasel D.D. Spiritual Orientation In Relation To Spiritual Intelligence: A Consideration Of Traditional Christianity And New Age /   Individualistic Spirituality  Unpublished Thesis. Australia: The  University Of South Australia.2004.
Nasr Isfahani N .The Predictive Role of the Family Internal Factors in Tendency the Adolescent Girls to Internet Addiction ,Journal of Educational and Management Studies J. Educ. Manage. Stud. , 2013, 3(4): 390-393
Young KS. Caught in the net: how to recognize the signs of Internet addiction-and a winning strategy for
recovery. 1st ed. New Jersey: John Wiley and Sons; 1998
Simpson J , Weiner E. Oxford English Dictionary, United Kingdom, Oxford University Press, 1989.
Siomos KE, Dafouli ED, Braimiotis DA, Mouzas OD, Angelopoulos NV. Internet addiction among Greek adolescent students. Cyberpsychol Behav 2008; 11(6): 653-7
Tekkanat E, Topaloglu M. The Assessment of High Schoolers’ Internet Addiction, 6th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015,Volume 20, Pages 664-670
walker M. B. Some problems with the concept of "gambling addiction": should theories of addiction be generalized to include excessive gambling? Journal of Gambling Behavior. 1989; 5,179 – 200
Waldo A D. Correlates of Internet Addiction among Adolescents, Psychology,2014: Vol.05 No.18, 36-42
Wen L, O’Brien J. E , Snyder S.M, Howard M. O.Characteristics of Internet Addiction/Pathological Internet Use in U.S. University Students: A Qualitative-Method Investigation .PLOS ONE , 2015;3, 1-19
Chosunilbo S. Korea number six internet use [Online]. 2002 Dec 4 [cited 15 May 2005]; Available froURL:www. Chosun. Com