تأثیرادراک سبک‌ رهبری در ورزش، شیوه‌ی اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی بر رضایت‌مندی ورزشکاران (رشته‌های انفرادی و گروهی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون آموزشی و دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین تأثیرگذاری ادراک سبک‌ رهبری در ورزش، شیوه‌ی اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی بر رضایت‌مندی ورزشکاران رشته‌های انفرادی و گروهی شهر کرمانشاه بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را ورزشکاران رشته‌های انفرادی و تیمی که سابقه‌ی حداقل 6 ماه فعالیت ورزشی به صورت مسمتر را داشتند تشکیل دادند که با استفاده از برآورد واریانس 30 نمونه اولیه حجم نمونه آماری برابر با 301 نفر در نظر گرفته شد. همچنین روایی‌سازه پرسشنامه‌ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و به منظور سنجش پایایی سؤالات از پایایی مرکب و آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج تمام پرسشنامه‌ها بالاتر از 7/. بدست آمد. برای تحلیل داده‌‌ها از دو نرم افزار spss22 و لیزرل 8/80 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که عوامل سبک‌رهبری در ورزش، شیوه‌های اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی توان پیش‌بینی و تبیین 55/. از تغییرات رضایت‌مندی ورزشکاران را دارد. بنابراین به مربیان پیشنهاد می‌شود که جهت رضایت‌مندی ورزشکاران خود که در نتیجه می‌تواند منجر به کسب موفقیت و اثربخشی عملکرد فردی و گروهی را در پی داشته باشد توجه ویژه‌ای را به انواع سبک‌های رهبری ویژه سبک‌رهبری دموکراتیک و شیوه‌ی اعمال قدرت تخصصی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


امیرتاش، علیرضا، اسمعیلی، محمدرضا، محمدی، فاطمه. «تعیین رابطه بین شیوه‌های اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی جودوکاران باشگاه‌های تهران». فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌ های کاربردی در مدیریت ورزشی. 1392؛ دوره 2، شماره 7، صص: 36-23.

تهامی، گلاره، سجادی، نصرالله، خبیری، محمد، الهی، علیرضا. «رابطه بین سبک رهبری و منبع قدرت مربیان تیم‌های لیگ برتر والیبال کشور از دیدگاه بازیکنان». نشریه مدیریت ورزشی. 1389؛ شماره 7، صص 42-25.

کرم پور، حبیب، صفری، رضا . «راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی». 1391؛ چاپ پنجم، تهران؛ موسسه راهبرد پیمایش.

رمضانی‌نژاد، رحیم، همتی‌نژاد، مهرعلی، فلاح، ماریه، بنار، نوشین. «رابطه بین شیوه های اعمال قدرت مربیان و رضایت مندی ورزشکاران زن استان مازندران». نشریه المپیک. 1389؛1(18)، صص: 45-56.

عسگری، بهمن، خورشیدی، رضا، خدایاری، عباس. «ارتباط بین سبک رهبری مربیان با رضایت‌مندی ورزشکاران لیگ برتر والیبال مردان ایران». مطالعات روانشناسی ورزشی. 1391؛ شماره 2، صص 74-65.

فتحی، حسن، نوروزی، رسول. «رابطه سبک های رهبری مربیان با انگیزش پیشرفت و تعهد ورزشی جودوکاران لیگ برتر ایران». مطالعات مدیریت ورزشی. 1392؛ شماره 10، صص: 116-101.

کشاورز، لقمان، فراهانی، ابوالفضل، آقاملازرندی، فریبا . «رابطه امید و تعهد ورزشی با رضایت ورزشی دانشجویان پسر شرکت کننده در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسردانشگاههای علوم پزشکی کشور». پژوهش در ورزش دانشگاهی. 1393؛ دوره 2، شماره 6، صص: 126-113.

مرادی، حدیث، کوزه‌چیان، هاشم، احسانی، محمد. «رابطة بین منابع قدرت مربیان و رضایتمندی ورزشکاران لیگ برتر هندبال بانوان ایران». نشریه مدیریت ورزشی. 1390؛ دوره 5، شماره 16، صص: 38-21.

مرادی، حدیث، کوزه‌چیان، هاشم، احسانی، محمد. «ارتباط انگاشت منابع قدرت مربیان با تعهد ورزشی بازیکنان و نقش تعدیل‌کننده سن و سابقه ورزشی». مطالعات مدیریت ورزشی. 1393؛ دوره 6، شماره 26، صص:216-201.

معماری، ژاله، فراهانی، ابوالفضل، صنعتی، ایرج. «تحلیل ارتباط پایگاه های قدرت مربیان و رضایت‌مندی ورزشکاران رشته های انفرادی و جمعی». مطالعات مدیریت ورزشی. 1393؛ شماره 22، صص: 154-127.

نوروزی‌سید‌حسینی، رسول. «ارتباط ادراک رفتارهای رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و رضایت مندی بسکتبالیست های زن نخبه ایران». مطالعات مدیریت ورزشی. 1392؛ شماره 10، صص: 157-143.

نوروزی‌سید‌حسینی، رسول، کوزه‌چیان، هاشم، زردشتیان، شیرین، فتحی، حسن. «ارتباط درک رفتارهای رهبری مربیان با رضایت مندی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال زنان ایران. تربیت بدنی و علوم ورزشی». نشریه تربیت بدنی و علوم ورزشی،. 1388؛ دوره 2، شماره 8، صص: 60-51.

نوروزی‌سید‌حسینی، رسول، کوزه‌چیان، هاشم، احسانی، محمد، فیض‌عسگری، سیامک، نوروزی سید حسینی، ابراهیم. «ارتباط رفتارهای حمایتی – استقلالی مربیان با تعهد ورزش شمیشربازان نخبة ایران». نشریه مدیریت ورزشی. 1391؛ دوره 4، شماره 14، صص: 159-139.

نوروزی، رسول، فتحی، حسن، صادقی‌بروجردی، صادق. «اثر ادراک رفتارهای رهبری مربیان بر تعهد ورزشی، انگیزش پیشرفت و رضایتمندی جودوکاران لیگ برتر ایران». مطالعات مدیریت ورزشی. 1391؛ شماره 9، صص: 206-189.

یوسفی، بهرام، عباسی، همایون، صیادی، مهین، عیدی پور، کامران. «بررسی ارتباط سبک حمایتی- استقلالی مربیان با رابطه مربی- ورزشکار در ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه». فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. 1395؛ دوره 3، شماره 9، صص: 50-41.

Alemu SM, Babu S. Football coach leadership styles and players commitment. Commerce and Management. 2013;2(5):110-121.

Andrew D. The effect of congruence of leadership behaviors on motivation, commitment, and satisfaction of college tennis players. Unpublished doctoral dissertation, Florida State University, Tallahassee. 2004.

Aoyagi MW, Cox RH, McGuire RT. Organizational citizenship behavior in sport: Relationships with leadership, team cohesion, and athlete satisfaction. Journal of Applied Sport Psychology. 2008;20(1):25-41.

Chelladurai P. Discrepancy between preferences and perceptions of leadership behavior and satisfaction of athletes in varying sports. Journal of sport psychology. 1984;6(1):27-41.

Chelladurai P, Singer R, Murphey M, Tennant L. Handbook of research on sport psychology. Handbook of research on sport psychology. 1993.

Chen C-T. The effect of coach leadership behaviors on players' satisfaction in collegiate basketball in Taiwan: United States Sports Academy; 2007.

Chia JS, Pyun DY, Kwon HH. The impact of congruence between perceived and preferred leadership on satisfaction among college student-athletes in Singapore. Asia Pacific Journal of Education. 2015:1-16.

Coffman JP. The community college coach: Leadership practices and athlete satisfaction: Kinesiology Publications, University of Oregon; 2004.

Dosil J. The sport psychologist's handbook: A guide for sport-specific performance enhancement: John Wiley & Sons; 2006.

Dwyer JJ, Fischer DG. WRESTLERS'PERCEPTIONS OF COACHES'LEADERSHIP AS PREDICTORS OF SATISFACTION WITH LEADERSHIP. Perceptual and Motor Skills. 1990;71(2):511-517

Eys MA, Loughead TM, Hardy J. Athlete leadership dispersion and satisfaction in interactive sport teams. Psychology of Sport and Exercise. 2007;8(3):281-296.

Farneti C. Exploring Leadership Behaviors and Cohesion In Ncaa Division III Basketball Programs: The Ohio State University; 2008.

Fikret S. The Effects of Positive and Negative Emotionality on the Satisfaction of Sport: A Research on Elite Athletes. Collegium antropologicum. 2012;36(3):937-943. [45]           Fornell C, Larcker DF. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research. 1981:39-50.

Garcia-Mas A, Palou P, Gili M, Ponseti X, Borras PA, Vidal J, et al. Commitment, enjoyment and motivation in young soccer competitive players. The Spanish journal of psychology. 2010;13(02):609-616.

Granero-Gallegos A, Baena-Extremera A, Gómez-López M, Abraldes J. PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE “SPORT SATISFACTION INSTRUMENT (SSI)” IN FEMALE ATHLETES: PREDICTIVE MODEL OF SPORT COMMITMENT 1. Psychological reports. 2014;115(1):148-164

Hoffmann MD, Loughead TM. Investigating athlete mentoring functions and their association with leadership behaviours and protégé satisfaction. International Journal of Sport and Exercise Psychology. 2015:1-18.

Huang S-K. Development of a coach power base inventory in Taiwan(China). 2007.

Ipinmoroti O. EXHIBITION OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP BEHAVIOUR BY NIGERIAN COLLEGE COACHES: EFFECTS ON ATHLETES’SATISFACTION ON INDIVIDUAL PERFORMANCE. Department of Human Kinetics and Health Education, Tai Solarin University; 2005.

Kao S-F, Watson Ii JC, Chen Y-F, Halbrook M. RELATIONSHIPS BETWEEN THE CONGRUENCE OF REQUIRED AND PERCEIVED LEADERSHIP BEHAVIOR AND SATISFACTION IN ATHLETES 1. Psychological reports. 2015;117(2):391-405.

Karreman E, Dorsch K, Riemer H. Athlete satisfaction and leadership: Assessing group-level effects. Small group research. 2009;40(6):720-37.

Khalaj G, Khabiri M, Sajjadi N. The relationship between coaches leadership styles & player satisfaction in women skate championship. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2011;15:3596-601.

Konter E. Leadership power perception of amateur and professional soccer coaches and players according to their belief in good luck or not. Collegium antropologicum. 2010;34(3):1001-1008.

Marcos L, Miguel F, Sánchez-Oliva D, Amado Alonso D, García Calvo T, Sánchez-Miguel PA. Influence of the motivational climate created by coach in the sport commitment in youth basketball players. Revista de Psicología del Deporte. 2009;3 (18), 375-378.

McMillin CJ. The relationship of athlete self-perceptions and athlete perceptions of leader behaviors to athlete satisfaction1990.

Nazarudin B, Fauzee O, Jamalis M, Geok K, Din A. Coaching leadership styles and athlete satisfaction among Malaysian University Basketball team. Research journal of international studies. 2009;9(1):4-11.

Nezhad M, Sani K. The effect of intrinsic motivation and sport commitment on the performance of Iranian national water polo team. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 2012;3(6):1173-1177.

Noshin B, Mohsen L. The Relationship between Goal-Orientations and Sport Commitment Among Athletes. 2012, (5).

Nunnally JC, Bernstein I. Elements of statistical description and estimation. Psychometric Theory 3 Edition (Edited by: Nunnally JC, Bernstein IH)1994. p. 216.

Orlick T. In pursuit of excellence: how to win in sports and life through mental training. Champaign, IL, Human Kinetics. 2000.

Rastogi T, Hildesheim A, Sinha R. Opportunities for cancer epidemiology in developing countries. Nature Reviews Cancer. 2004;4(11):909-917.

Riemer HA, Chelladurai P. Development of the athlete satisfaction questionnaire (ASQ). Journal of Sport and Exercise Psychology. 1998;20:127-56.

Riemer H, Chelladurai P. Satisfaction and commitment of Canadian university athletes: The effects of gender and tenure. AVANTE-ONTARIO. 2001;7(2):27-50.

Riemer HA, Toon K. Leadership and satisfaction in tennis: Examination of congruence, gender, and ability. Research Quarterly for Exercise and Sport. 2001;72(3):243-56.

Rylander P. Coaches’ bases of power: Developing some initial knowledge of athletes’ compliance with coaches in team sports. Journal of Applied Sport Psychology. 2015;1 (27), 110-121.

Sánchez-Franco MJ, Martínez-López FJ, Martín-Velicia FA. Exploring the impact of individualism and uncertainty avoidance in Web-based electronic learning: An empirical analysis in European higher education. Computers & Education. 2009;52(3):588-598.

Saybani H, Yusof A, Soon C, Hassan A, Zardoshtian S. Athletes’ Satisfaction as Mediator of Transformational Leadership Behaviors of Coaches and Football Players’ Sport Commitment Relationship. World Applied Sciences Journal. 2013;21(10):1475-1483.

Saybani H, Yusof A, Soon C, Hassan A, Zardoshtian S. Transformational leadership, athletes’ satisfaction and sport commitment: A study of Iranian high school football teams. International Journal of Sport Studies. 2013;3(4):406-413.

Scanlan TK, Simons JP, Carpenter PJ, Schmidt GW, Keeler B. The Sport Commitment Model: Measurement development for the youth-sport domain. Journal of Sport & Exercise Psychology. 1993;15, (1).

Shohani MH, Nabati M, Shirzadi R, Majedi SM, Nasiri M. The relationship between Leadership styles of coaches and sport commitment among Iran’s footballers Premiership league. European Journal of Experimental Biology. 2014;4(3):440-445.

Turman PD. Athletes' perception of coach power use and the association between playing status and sport satisfaction. Communication research reports. 2006;23(4):273-82.

Wann DL, Metcalf LA, Brewer KR, Whiteside HD. Development of the power in sport questionnaire. Journal of Sport Behavior. 2000;23(4):423.

Weiss MR, Friedrichs WD. The influence of leader behaviors, coach attributes, and institutional variables on performance and satisfaction of collegiate basketball teams. Journal of sport psychology. 1986;8(4):332-346.

Wilson PM, Rodgers WM, Carpenter PJ, Hall C, Hardy J, Fraser SN. The relationship between commitment and exercise behavior. Psychology of Sport and Exercise. 2004;5 (4), 405-421.

Young BW, Medic N. Examining social influences on the sport commitment of Masters swimmers. Psychology of sport and exercise. 2011;12(2):168-175.