بررسی رابطه بین پایبندی به اخلاق ورزشی و انسجام گروهی تیم‌های ورزشی بانوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 مربی مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این پژوهش با هدف تاثیر پایبندی به اخلاق ورزشی بر انسجام گروهی تیم‌های بسکتبال و فوتسال بانوان شهرستان اهواز صورت پذیرفت. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی تیم‌های بانوان ورزشکار بسکتبال و فوتسال شهرستان اهواز می‌باشد. که از این بین تعداد 118نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از سه پرسش نامه، اطلاعات فردی و برای سنجش اخلاق ورزشی از پرسشنامه (ITCSQ) دیودسون و همکاران (2006) و همچنین برای اندازه گیری میزان انسجام گروهی تیم‌های ورزشی از پرسش نامه وید مایر و براولی (1985) بر اساس مدل ادراکی کارون (1982) استفاده شد. برای تجریه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss و از رویکرد معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار AMOS به بررسی و آزمودن فرضیه‌های پژوهش پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد پایبندی به ارزش‌های اخلاقی با ضریب همبستگی 25/0 با انسجام گروهی تیم‌های ورزشی رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که ارزش‌های اخلاقی ورزشکاران با مقدار ضریب مسیر89/0 و نسبت بحرانی(CR)69/3 بر انسجام گروهی تاثیر دارد.
واژه‌های کلیدی

کلیدواژه‌ها