نقش میانجی هوش فرهنگی با مهارتهای ارتباطی در رابطه بامدیریت ارتباط با مشتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد مشهد

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد وحد مشهد

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف از پژوهش نقش میانجی هوش فرهنگی با مهارت‌های ارتباطی دررابطه با مدیریت ارتباط با مشتری بود. جامعه آماری کلیه مدیران سازمان‌ها و مراکز ورزشی استان خراسان جنوبی (180 نفر) در سال 1394 بود که با استفاده از جدول مورگان 123 نفر به‌عنوان نمونه بر اساس روش نمونه‌گیری ترکیبی و نوع تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی–تحلیلی بود،که جمع‌آوری اطلاعات به شکل میدانی بودوابزار مورداندازه‌گیری سه پرسشنامه که مربوط به پرسشنامه هوش فرهنگی ویلیام اچ. پراد(2005) و پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون جی. ای(1990)و پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری محسنیان (1392)بود که روایی پرسشنامه‌ها به رؤیت13 تن از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد و فردوسی مشهد(1394) رسید و مورد تائید قرار گرفت و اعتبار به روش آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار Spss ، بعد از پر شدن 30 پرسشنامه و گرفتن آزمون به ترتیب 94/.و91/.و85/.تعیین شد؛ و در بخش ازمون از آزمون‌کولموگوروف-اسمیرنوف و آمار استنباطی مناسب نظیر تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل و در برخی از داده‌ها از نرم‌افزار Spss نسخه 22 استفاده شد نتایج برگرفته از یافته های استنباطی بیان می کند که مهارت‌های ارتباطی از طریق هوش فرهنگی بر مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد

کلیدواژه‌ها