عوامل موثر بر بروز فساد اداری و روش های کنترل آن در وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش فارس

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی

چکیده

هدف تحقیق حاضر تحلیل عوامل موثر بر بروز فساد اداری و روش‌های کنترل آن در وزارت ورزش و جوانان می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارمندان وزارت ورزش و جوانان می‌باشد؛ که مطابق با گزارشات این وزارتخانه تعداد 900 نفر می‌باشد. که بر اساس جدول مورگان 269 نفر، به عنوان نمونه آماری تحقیق با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شد، اما به منظور پیشگیری از افت تعداد نمونه آماری تعداد 320 پرسش نامه توزیع و جمع آوری گردیید. در این تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی از ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده از آمار توصیفی و آمار استنباطی(تحلیل عامل اکتشافی و آزمون فریدمن( استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد عوامل سازمانی با مقدار 88/5 بیشترین و عوامل آگاهی دهنده با مقدار 40/2 کمترین تاثیر بر بروز فساد ادری دارد. همچنین در بخش کنترل فساد اداری نتایج تحقیق نشان می‌دهد که عوامل اثر بخشی قوانین با مقدار 63/3 بیشترین تاثیر و عوامل مدیریتی – اداری با مقدار 42/1 کمترین تاثیر را بر روش‌های کنترل فساد اداری دارا هستند. بنابراین با توجه به عوامل موثر بر بروز فساد اداری و روش‌های کنترل در وزارت ورزش و جوانان توصیه می-گردد که مباحث مربوط به این پژوهش مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها