تحلیل نقش رضایتمندی در روابط بین کیفیت خدمات با تعهد ورزشی در باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک بانوان استان کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

2 استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تحلیل نقش رضایت‌مندی در روابط بین کیفیت خدمات با تعهد ورزشی بانوان ورزشکار باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک بانوان استان کرمان بوده است. روش تحقیق، از نوع همبستگی بود. که به شیوه میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل تمامی مشتریان باشگاه‌های بدنسازی بانوان استان کرمان بود (2000 نفر) و حجم نمونه طبق جدول مورگان، 322 برآورد شد و به روش نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات (یا عوامل رضایتمندی) بهلکه (1384)، همچنین پرسشنامه تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران(1993) که به ترتیب روایی محتوایی و سازه این پرسشنامه ها در تحقیق بهلکه (1384) و تحقیق فتحی(1390)، برآورد و مورد تایید قرار گرفته بود استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای آمار توصیفی (فراوانی و درصد فروانی) و همچنین در بخش آمار استنباطی، به منظور بررسی تاثیر متغیر‌ها و برازش مدل از مدلسازی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزار PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد کیفیت خدمات بطور مستقیم بر تعهد ورزشی مشتریان باشگاه‌های بانوان استان کرمان تاثیر مستقیم و معنی‌داری دارد(750/4 T=) و به طور مستقیم نیز از طریق متغیر میانجی رضایتمندی بر تعهد ورزشی مشتریان اثر مثبت دارد(94/9 T=). بر مبنای یافته های این تحقیق، کیفیت خدمات و همچنین رضایت‌مندی دو عامل تعیین کننده در تعهد ورزشی در باشگاه های بدنسازی است. .

کلیدواژه‌ها