تاثیر رضایت شغلی بردو بعد رفتار شهروندی سازمانی (سازمانی- فردی) کارکنان وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجو کارشناسی ارشد/ دانشگاه رازی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر رضایت شغلی بردو بعد رفتار شهروندی سازمانی(سازمانی_فردی )کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام کارکنان وزارت ورزش و جوانان است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 253 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل دو پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی تپر و همکاران(2004) و پرسشنامه رضایت شغلی هارت لاین وفرل (1996) است،که روایی آن مورد تایید قرار گرفته است. و با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی پرسش نامه های رفتارشهروند سازمانی و رضایت شغلی81 /0 و 73/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، ازآزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری در نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که رضایت شغلی تاثیر معناداری بر ابعاد رفتار شهروندی فردی و سازمانی دارد. در نهایت، می توان اظهار کرد که اگر بتوان رضایت شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان را تامین کرد، می توان به انجام وظایف فرانقش از سوی آن‌ها امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها