تدوین نظام نامه اخلاقی مسئولین تربیت بدنی دانشگاه‌های پیام نور کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر،‌ تدوین نظام نامه اخلاقی مسئولین تربیت بدنی دانشگاه­ های پیام نور کشور است. جامعه آماری تحقیق را تمامی مسئولین تربیت بدنی استانها و نیز مدیران اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور تشکیل داده اند که نمونه آماری برابر با جامعه آماری و به تعداد 35 نفر می باشد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه 29 سوالی محقق ساخته با  5 عامل مسئولیت پذیری، عدالت، صداقت، نگرش حرفه ای‌ و احترام بود. روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تایید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 87/0 بدست آمد... به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از شاخص های توصیفی همچون میانگین و انحراف استاندارد و توزیع های فراوانی و درصدی استفاده شد. برای بررسی وضعیت سؤالات، عامل ها و مفهوم از آزمون t  تک نمونه ای و همچنین برای الویت بندی سؤالات و عامل ها از آزمون فریدمن و برای مقایسه سوالات ، عامل ها و مفهوم نظام نامه اخلاقی از آزمون های t  مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. از نرم افزار SPSS22 و نیز PLS جهت تحلیل عاملی به شیوه معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده گویه ­های همه ابعاد مفهوم نظام اخلاقی در سطح اطمینان 95% معنادار شده‌اند و در اندازه­گیری سازه‌های خود سهم معناداری را ایفا کرده‌اند و از میان ابعاد عوامل مؤثر بر تدوین نظام اخلاقی به ترتیب ابعاد نگرش حرفه­ای، عدالت و مسئولیت پذیری بالاترین الویت را داشتند.
The aim of the present study, Developing The ethical workbookof  Physical education authorities ofuniversity of payamenoor.Statistical research society of physical education, all the authorities of the provinces, as well as the directors of the Department of physical education-payame Noor University have established that country statistical sample is equal to the number of population and 35 people.29 questions questionnaire measured tool researcher with factor 5, accountability, justice, honesty, professional attitude and respect was. Validity of the questionnaire by 10 professors of sports management confirmed. Reliability of the questionnaire using cronbach's alpha obtained 0.87. In order to analyze the data from the statistical descriptive indicators, such as the mean and standard deviation of the distribution, frequency and% and were used. For status questions, and the concept of a single t-azazmon a sample as well as to prioritize the questions and test data from Friedman and to compare the questions, and the concept of ethical workbook from the independent t-test and analysis of variance were used.. For factor analysis of structural equations manner,pls and spss22 software were used. Based on the results of all the dimensions of the concept of moral system in the 95% confidence level are meaningful And the size of their share of structure fitted up to have played a significant Among the factors affecting the ethical dimensions of the codification system to arrange the dimensions of professional attitude, justice and accountability is the highest priority.

کلیدواژه‌ها