ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزه برای یادگیری، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و کیفیت خدمات داخلی در کارشناسان دانشکده های علوم ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامشهر

2 استادیار دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید چمران تهران

3 دانشگاه بین المللی امام رضا ع

4 دانشگاه بین المللی امام رضا

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزه برای یادگیری، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و کیفیت خدمات داخلی در کارکنان دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. بدین منظور از پرسشنامه استاندارد دای ژن (2005)، استفاده شد. پایایی پرسشنامه پس از یک مطالعه مقدماتی (با 30 نفر) و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (87/0= α) بدست آمد. جامعه آماری مورد نظر تحقیق را تمامی کارکنان دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های آزاد منطقه 8 تهران تشکیل داده‌اند و نمونه برابر با جامعه آماری (55 نفر) می‌باشد (55=N=n). برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد، از بین متغیرهای مستقل تنها بین انگیزه برای یادگیری سازمانی با کیفیت خدمات داخلی (02/0p

کلیدواژه‌ها