ارائه مدل تبیین تاثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل تاثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و بهره وری نیروی انسانی بود. پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی و از نظر هدف کاربردی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند که 285 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. با بررسی پیشینه پژوهش، متغیرهای پژوهش مورد شناسایی قرار گرفتند، سپس مدل اولیه پژوهش طراحی شده و براساس آن پرسشنامه‌ای ساخته شد و روایی ان توسط جمعی از صاحبنظران دانشگاهی و از طریق تکنیک تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی دارای ضریب اثر 43/0 بر یادگیری سازمانی و ضریب اثر 63/0 بر بهره وری نیروی انسانی است. همچنین ضریب اثر یادگیری سازمانی بر بهره‌وری نیروی انسانی 53/0 به دست امد. مدل ارائه شده در این پژوهش تاثیر فرهنگ سازمانی از طریق یادگیری سازمانی را بر بهره وری نیروی انسانی تایید کرد. در نهایت با توجه به یافته‌های حاصل از این مدل پیشنهاد می‌شود با مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی شاخصه‌هایی که نا‌مطلوب و غیر‌موثر هستند، تغییر یا اصلاح شوند تا به تبع ان یادگیری سازمانی و بهره وری نیروی انسانی افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها