طراحی مدل ساختاری اخلاق کار و تعهد سازمانی با نقش واسطه‌ای رضایتمندی در بین نیروهای داوطلب رویدادهای ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه اخلاق کار با رضایتمندی و تعهد سازمانی داوطلبان رویدادی در ورزش می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ نیروهای داوطلب شرکت‌‌کننده در دوازدهمین المپیاد فرهنگی_ ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های سراسر کشور بودند. بر این اساس، 133 نفر به عنوان نمونۀ آماری ارزیابی شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش-نامه‌های اخلاق کار پتی (1990)، رضایتمندی از تجارب داوطلبی ملائی و همکاران (1388)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1991)، استفاده شد. برای تعیین ارتباط علی بین متغیرها، داده‌های گردآوری شده از طریق مدلسازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین اخلاق کار و رضایتمندی، اخلاق کار و تعهد سازمانی، رضایتمندی و تعهد سازمانی داوطلبان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین اخلاق کار و تعهد سازمانی داوطلبان با نقش واسطه‌ای رضایتمندی ارتباط غیر مستقیم و مثبت و معناداری وجود داشت. در نهایت، به مدیران ورزشی توصیه می‌شود که با ارائۀ کدهای اخلاقی و توسعۀ اصول اخلاق کار، رضایتمندی را در میان داوطلبان ورزشی افزایش دهند و از این طریق استمرار مشارکت آنان را توسعه دهند.

کلیدواژه‌ها