تحلیل عوامل فردی و سازمانی موثر در دادخواهی های ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 مربی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید رجایی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عوامل فردی و سازمانی موثر در دادخواهی‌های ورزشی بود. جامعه آماری این تحقیق 72 پرونده‌ مرتبط با فعالیت‌های ورزشی ثبت شده در مراکز و مراجع قضائی شهر تهران بود که با توجه به محدود بودن تعداد پرونده‌های ثبتی مربوط، از شیوه تمام شمار استفاده شد. روش تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی بود. از پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نیمه ساختمند با کارشناسان رسمی دادگستری در امور ورزش، اساتید صاحبنظر و قضات دادگستری دارای تجربه بررسی این نوع از پرونده‌ها، جهت اجرای پژوهش استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزارها توسط اساتید صاحبنظر در موضوع و کارشناسان رسمی دادگستری (امور ورزشی) مورد تایید قرار گرفت . پایایی نیز از طریق نرخ ناسازگاری روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، کمتر از 1/0 تعیین شد که قابل قبول بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و اولویت‌بندی عوامل شناسایی شده، از نرم‌افزار خبره ، استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که عامل انسانی(فردی) با بیشترین وزن (688/0) در اولویت اول و عامل سازمانی با وزن (233/0) در اولویت دوم اثرگذاری در ایجاد دادخواهی‌های مرتبط با فعالیت های ورزشی قرار دارند. ضمنا در بررسی‌ها مشخص شد عامل فیزیکی (اماکن و تجهیزات) با وزن (079/0) در اولویت سوم این پژوهش قرار دارد. .

کلیدواژه‌ها