ارتباط جوّ سازمانی و مشارکت معلمان تربیت بدنی شهرستان اراک در تصمیم گیری های مدرسه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم ورزشی، کد پستی 8349-38156.

2 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین جوّ سازمانی و مشارکت معلمان تربیت بدنی در تصمیم‌گیری‌های مدرسه بود. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان تربیت بدنی مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم شهرستان اراک بودند (189 نفر) که بر اساس جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان، 128 نفر از آنها به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه-های استاندارد جوّ سازمانی تعدیل شده لیتوین و استرینجر (1986) و مشارکت در تصمیم‌گیری لامبرت و هوگان (2009) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از رگرسیون گام به گام در بسته نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 23 تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که جوّ سازمانی مدارس مورد مطالعه و مشارکت معلمان تربیت بدنی در تصمیم گیری‌های مدرسه در حد متوسط بود. همچنین، بین جوّ سازمانی و مشارکت معلمان در تصمیم‌گیری‌های مدرسه رابطه آماری معناداری وجود داشت. بعلاوه، به ترتیب خرده مقیاس‌های ساختار، پاداش، برخورد و ضوابط بر مشارکت معلمان تربیت بدنی در تصمیم‌گیری‌های مدارس تاثیر داشتند. به نظر می-رسد بهبود این خرده مقیاس‌ها بتواند زمینه مشارکت بیشتر این دسته از معلمان در تصمیم‌گیری‌های مدرسه را بوجود آورد بطوریکه از توانمندی-های آنها نیز برای دستیابی به اهداف مدارس استفاده شود.

کلیدواژه‌ها