تدوین مدل ارتباطی چابکی سازمانی وهوش رقابتی بامیانجی گری فناوری اطلاعات درکارکنان وزارت ورزش وجوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

5 دانشجوی علوم ورزشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی چابکی سازمانی و هوش رقابتی با میانجیگری فناوری اطلاعات در وزارت ورزش و جوانان بود. پژوهش حاضر از توع توصیفی – همبستگی و تحلیلی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 940 نفر بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد 273 نفر برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست­یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه­های چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (1999)،  هوش رقابتی الله یار(1391) و فناوری اطلاعات فانگ و همکاران (2000) استفاده شد.. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده از روش­های آماری توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل عاملی تاییدی با کمک دو نرم افزار SPSS.V.20 و AMOS.V.18 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مسیر چابکی سازمانی به فناوری اطلاعات، 23% از مقدار واریانس فناوری اطلاعات و دو مسیر چابکی سازمانی و فناوری اطلاعات به هوش رقابتی، 80% از مقدار واریانس هوش رقابتی را تبیین می‌کنند. لذا مدل هوش رقابتی و چابکی سازمانی با حفظ نقش میانجی فناوری اطلاعات تایید می شود.. بر اساس نتایج تحیق مدیران این وزارت می توانند علاوه بر تجزیه و تحلیل اطلاعات کلیدی و بهینه سازی تصمیمات راهبردی، از هوش رقابتی به عنوان ابزاری برای تسلط بر فناوری های نوین در جهت توسعه و رونق ورزش کشور استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها