ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد سازمانی از طریق نقش میانجی آوای سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد سازمانی از طریق نقش میانجی آوای سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان بود. روش پژوهش توصیفی تحلیلی – همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش 420 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران بودند، لذا طبق جدول مورگان تعداد نمونه آماری برابر 200 نفر انتخاب شد. که به صورت روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران (1986)، آوای سازمانی هامس کاتارین (2012) و عملکرد سازمانی داگلاس، ووری و هارکر (2000) اندازه‌گیری شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها توسط گروهی از استادان صاحب نظر دانشگاه بررسی و تایید شد و در یک مطاالعه راهنما و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مقدار پایایی پرسشنامه‌ها به ترتیب 793/0، 812/0 و 812/0 محاسبه گردید. ارزیابی داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی اتا و آزمون اسپیرمن و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. لازم به ذکر است در این پژوهش از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 و نرم افزارAmos استفاده گردید. نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد که بین حمایت سازمانی ادراک شده و آوای سازمانی با عملکرد سازمانی در جامعه مورد بررسی ارتباط وجود دارد. همچنین نتایج آزمون مدل معادلات ساختاری بیانگر آن بود که بین حمایت سازمانی ادراک شده و عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی آوای سازمانی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران از برازش مناسبی برخودار است.

کلیدواژه‌ها