نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با رفتار شهروندی هواداران باشگاه های فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی

3 استادیار دانشگاه پیام نور

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه اخلاق حرفه‌ای مدیران با رفتار شهروندی هواداران باشگاه‌های فوتبال بود. روش تحقیق حاضر همبستگی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی هواداران لیگ برتر فوتبال کشور در سال 1396، که برای تماشای مسابقات فوتبال تیم محبوب خود در ورزشگاه آزادی حضور یافتند؛ بود. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود 320 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از سه پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای عیدی و همکاران (1395)، پرسشنامه مسئولیت اجتماعی باشگاه بخشنده (1391) و پرسشنامه رفتار شهروندی گروث (2005) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده-ها از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین اخلاق حرفه‌ای و مؤلفه‏های آن و مسئولیت اجتماعی و مؤلفه‌های آن با رفتار شهروندی هواداران رابطه معنادار وجود دارد. خروجی‌های نرم افزار AMOS نشان‌دهندۀ مناسب بودن مدل ساختاری بود (میزان شاخص‌های 91/0=GFI،96/0=NFI، 95/0=IFI، 96/0=CFI و 012/0= RMSEA نشان‌دهندۀ برازش مدل ساختاری بودند). با توجه به نتایج تحقیق به نظر می‌رسد، که مسئولیت اجتماعی باشگاه می‌تواند به عنوان متغیر میانجی بین اخلاق حرفه‌ای مدیران و رفتار شهروندی هواداران عمل نماید و اخلاق حرفه‌ای از این طریق اثرات خود را بر رفتار شهروندی هواداران نمایان سازد.

کلیدواژه‌ها