تحلیل عوامل رفتاری برنامه های راهبردی و عملیاتی ورزش همگانی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشگاه شمال

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل عوامل رفتاری برنامه های راهبردی و عملیاتی ورزش همگانی ایران بود. با توجه به هدف تحقیق، پژوهش حاضر لحاظ هدف از انواع تحقیقات کاربردی- توسعهای بوده که به روش تحلیلی و میدانی انجام گرفته و در حیطه مطالعات استراتژیک قرار میگیرد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت رئیسه و رؤسای کمیتههای فدراسیون ورزش همگانی، نخبگان دانشگاهی و کارشناسان فدراسیون بود (221=N) که با توجه به تعداد محدود جامعه تحقیق، نمونهگیری به صورت تمام شمار انجام گرفت. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، روش دلفی و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفایکرونباخ بیش از 8/0=α به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش آمار استنباطی از آزمون های آماری تی تک نمونه، فریدمن و تحلیل عاملی تأییدی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد ضمناً کلیه محاسبات از طریق نرم افزارهای AMOS 23 و SPSS 22 صورت گرفت. شاخص نیکویی برازش که نشان دهنده قابل قبول بودن این میزان برای برازش مطلوب مدل است قابل قبول بوده و نشان دهنده تأیید مدل پژوهش می‌باشد. دیگر شاخص‌های نیکویی برازش برای معادلات ساختاری شاخص توکر- لویس؛ شاخص برازش بنتلر- بونت؛ شاخص برازش تطبیقی و شاخص برازش مقتصد هنجار شده است که همگی نشان دهنده برازش مطلوب و تأیید مدل تأییدی عوامل رفتار سازمانی ورزش همگانی کشور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها