ارتباط بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با چابکی سازمانی در هیئت های ورزشی استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه فرهنگیان

2 هیأت علمی پیام نور مهریز، سرپرست دانشگاه پیام نور بافق

3 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با چابکی سازمانی در هیئت های ورزشی استان آذربایجان غربی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 600 نفر از مدیران و کارکنان هیئت های ورزشی استان آذربایجان غربی بود که بر اساس جدول مورگان 234 نفر به طور تصادفی طبقه ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های یادگیری سازمانی گومز و همکاران 2005، مدیریت دانش لاوسون 2003 و چابکی سازمانی حسن جرفی 1392 استفاده شد. روایی هر سه پرسشنامه به تأیید 15 تن از متخصصان رسید و پایایی با آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0 ، 84/0 و 92/0 محاسبه شد. به منظور تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله میانگین، انحراف معیار، کلموگروف- اسمیرنوف، رگرسیون تک متغیری با کمک نرم افزارSPSS20 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت معناداری بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با چابکی سازمانی وجود دارد.. همچنین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش هیئت های ورزشی استان آذربایجان غربی قابلیت پیش بینی 67 درصد چابکی سازمانی هیئت های ورزشی استان آذربایجان غربی را دارند.

کلیدواژه‌ها


Ahmadi A., Saboonchi R., Sobhani Y., Hatami S. The Relationship Between Learning Organization And Organizational Agility In The Physical Education Organization Of The Islamic Republic Of Iran, Quarterly Journal Of Sport Bioscience Researches  , 2012, Volume 2 , Number 8; Page(S) 65 To 78.
 Arzeh K., Seyed Ameri M.H. Knowledge Management And Communicational Skills Of Managers Of Physical Education Organization (Iran), Sport Management Review , 2012, Volume 4 , Number 13; Page(S) 49 To 64.
Asadollahi, Ehsan, Fahim, Hasan. The Relationship Between Knowledge Management And Learning Organization From The Viewpoint Of Physical Education, Journal Of Sport Management And Motor Behavior, University Of Mazandaran, 2014, 11 (20): 17-34.
Becker, F. Organizational agility and the knowledge infrastructure. Journal of corporate real estate, 2001, 3(1), PP: 28-37.
Cai, Z; Huang, Q, Liu, H; Davison, R.M; Liang, L. Developing organizational agility through it capability. The National Natural Science Foundation China. 2012
Dove, R. Knowledge Management, Response Ability, And The Agile Enterprise, Journal Of Knowledge Management, 1999, 3 (1). PP: 18-35.
         
Ganz, Bob. Fast Learning Organization (Continued Competitive Advantage), Translated by Khodayar Abili. Tehran: Sapko Publishing, 2008
Georgios. N. T. & D. Chatzoglou. Enhancing performance through best HRM practices, Organizational learning knowledge management. Innovation, Expert systems with applications,2008, 37, 1096-1103.
Ghalavand Z, Bozorgi A. A Study On The Relationship Between Organizational Learning And Knowledge Management In The M. I. S Oil & Gasproduction Company, 2014,Volume 1, Issue 2, , Page 117-128
Ghanbari S, Ardalan M, Nasiri F, Beheshti Rad R. Evaluation Of The Impact Of Knowledge Management Processes And Infrastructure On Organizational Agility   , Public Management Researches  , 2014, Volume 7, Issue 23 , Page 27-52    
 Ghorbanizadeh Vajhollah, Hourmanesh Fatemeh, Gholamhosseini Hossein . The Role Of Learning Culture And Knowledge Management In The Organizational Agility, Journal Of Management Studies In Development & Evaluation    ,2011, Volume 21 , Number 65; Page(S) 47 To 72.
Hedberg, B. How organizations learn and unlearn, in Nystrom, P.C. and Starbuck, W.H. (EDS), Handbook of organizational desighn. New York, NY: Oxford university press. 1981, PP: 3-27.
Huber, G.P. Organizational learning: The contributing processes and the literatures, organizational science, 1991, 2(1), PP: 88-115.
Jadidi M; Mohammadi Mb; Mirzaii H; Alamzadeh M; Hosseini Am. The Relationship Between Knowledge Management And Organizational Learning Levels In Selected Banks Branches In Lorestan Province. Monetary Banking Research, 2013, Vol. 6, No. 15.
Kalani A, Tarkhani E, Mohammadi A, Tayebi S. The Relationship Between Organizational Learning Ability And Organizational Agility In The Ministry Of Sports And Youth Of Iran  Human, Resource Management In Sport Journal ,2013, Volume 1, Issue 1 Pp 73-84
 Kermani B. Organizational Learning And Agility In Management Of Health System Change,  The 6th Annual Conference Of Health Care Management Students In The Country ,2008.  
    Khodadadi Mr. The Relationship Between Organizational Intelligence And Knowledge Management In Physical Education Offices Of East And West Azerbaijan, Scientific Information Database, 2009, No 24. Issue3, Pp 179-192
Landaran, S; Forghani, M.H; Hamidi, V; RaeiDehaghi, M. Studying the relationship between Organizational Learning and Dimensions of Organizational Agility. Journal of Social Issues & Humanities, 2014, 2(2).
Liao, Shu-Hsien & Wu, Chi-Chuan. System perspective of knowledge management, Organizational learning and organizational innovation, Expert systems with application, 2009, N. 37, PP: 1096-1103.
Loermens, J. Synergizing the learning organization. Journal of knowledge management. 2002, 6 (3), PP: 285-294.
Mehdi Por A, Savari F, Jalilvand J. Assessment And Evaluation Of Organizational Agility Dimensions (Case Study Of Khuzestan Sports And Youth Department), Sport Physiology & Management Investigations, 2017, Volume 9, Issue 1, Spring, Page 125-136
 Meyer, Bertolt; Sugiyama, Kozo. The concept of knowledge in KM: Adimensional model. Journal of knowledge management. 2007, Vol. 11, N. 1, PP: 17-35. Available at www. Emeraldinsight.com.
Ramzanian MR, Mallaei M, Absalan Sh. The Study Of Organizational Agility In Province Sport And Adolescent Organization, Sport Managment Studies ,2013, Volume 5, Issue 20, Page 185-204
Sepahvand Reza. Effects Of Knowledge Management Strategy Of Employee Empowerment And Organizational Agility, Tomorrow's Management Journal  , 2013, Issue36 ,pp 67-78
 Sobhani Nejad, Mehdi; Shahi; Behnam; Uosbashi, Alireza. Learned Organization. Tehran: Ystrvn, 2006
 Yazdan Sobhani; Habib Honari; Javad Shahlai; Alireza AHMADI. The Relationship Between Information Technology And Knowledge Management In Sports Federations, Journal Of Sport Management  ,2013, Volume 5, Issue 2, Page 55-73.