تدوین مدل عوامل موثر بر رفتار مدیران برای مقابله با حملات گروهای تروریستی در رویدادهای ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل عوامل مؤثر بر رفتار و آمادگی مدیران برای مقابله با حملات گروه‌های تروریستی در رویدادهای ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش اعضای هیات علمی دانشکدههای تربیت‌بدنی رشته مدیریت ورزشی، مدیران اماکن ورزشی بزرگ، متوسط و کوچک در سطح کشور و متخصصین نیروهای انتظامی و امنیتی کشور به تعداد نامحدود بود که بر مبنای فرمول کوکران 384 نفر برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 20 تن از متخصصین رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 79/0 محاسبه شد. برای تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف اسمیرنف، بارتلت، KMO، تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی با چرخش واریمکس و با استفاده از دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد 8 عامل اطلاعاتی، امنیتی، آمادگی، هماهنگی، فناوری، مدیریتی، آموزشی و حقوق شهروندی در مدل عوامل مؤثر بر رفتار مدیران برای مقابله با حملات گروه‌های تروریستی در رویدادهای ورزشی ایران تأثیرگذار هستند. همچنین مدل به دست آمده از برازش مطلوب برخوردار است. 

کلیدواژه‌ها


Baklouti, M., Namsi, Z., Security Models in Mega Sport Events between Safety and Human Rights (Case of Vancouver 2010), U.S. Sports Academy, 2013,PP: 1-20. 

Coaffee,J., Fussey, P., Resilient planning for sporting mega-events: designing and managing safe and secure urban places for London 2012 and beyond, Brazilian Journal of Urban Management,2011,  3(2): 165-177.

Cyril Ravindran, P., Implications and impacts of terrorism on sporting events: Is the hospitality industry prepared and equipped to host mega events?, thesis submitted to: Auckland University of Technology in partial fulfilment of the requirements for the degree of Masters in International Hospitality Management, 2011, p. 1.

Fussey, P.,  Coaffee, J.,  Armstrong, G., and  Hobbs, D., Securing and Sustaining the Olympic City: Reconfiguring London for 2012 nd Beyond (Aldershot: Ashgate, 2011, 40.

Giulianotti, R. and Klauser, F., Sport mega-events and `terrorism': a critical analysis. International Review for the Sociology of Sport, 2012, 47 (3), pp. 307-323.

Ibrahim, T. O., Ojo, A. V., Ibrahim, M. O., & Ibrahim, T.,  Factors determining sport venue security at the kwara state stadium complex Ilorin, kwara state. Ilorin Journal of Education, 2015, (34), 65–74.

Keshavarz, L., Farahani, A., “Spoert Organizations Management”, Hatmi, 1st ed, 106, PP: 142-146.

Miller, J., Veltri, F., & Gillentine, A., “Spectator perception of security at the Super Bowl after 9/11: Implications for sport facility managers”. Smart Journal, 2008, 4(2), 16-25.

Ramezani, A.R., Nazareyan Madoni, A., “The Relationship between Safety and Efficacy Situation of Sport Places, Spaces and Equipment with Amount of Sport Injuries of Users (Students): Sport management Studies, 2013, 21: 173-194.

Ramón, S., “Terrorism and Security at the Olympics: Empirical Trends and Evolving Research Agendas”, The International Journal of the History of Sport, 2016, 33:4, 451-468,

Rezaei, M.R., “Designing a Safety Model for Iran's Football Premier League”,  Doctoral Thesis, University of Tehran, 2017, P. 1.

Sadat Hosseini, M., “Understanding football spectators from security management at Azadi Stadium: M.A. thesis, Human sciences faculty, Payamen Noor University Of Tehan, P. 1.

Spaaij, R.,Terrorism and Security at the Olympics: Empirical Trends and Evolving Research Agendas, The International Journal of the History of Sport, 2016, 33(4): 451–468

Walter Laqueur, A History of Terrorism (New Brunswick, NJ: Transaction, David, C. Rapoport, ‘The Fourth Wave: September 11 in the History of Terrorism’, Current History 100, 2001 no. 650, pp: 419–24.