ارائه مدلی از اثر کیفیت تعاملات سازمانی و پذیرش اجتماعی بر وفاداری داوطلبان ورزشی در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آموزش عالی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از پژوهش ، ارائه‌ مدلی از اثر کیفیت تعاملات سازمانی و پذیرش اجتماعی بر وفاداری داوطلبان ورزشی در ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های آموزش عالی کشور بود. این پژوهش توصیفی - علّی است که مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری می‌باشد که به صورت میدانی انجام شد. جامعه‌ی آماری این پژوهش، دانشجویان داوطلب ورزشی بودند که حداقل دو نیمسال با اداره تربیت بدنی دانشگاه‌ خود همکاری داشته‌اند. طبق آمار اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این تعداد ، ده هزار نفر برآورد شد. از حیث دسترسی، داوطلبان 18 دانشگاه منتخب در این پژوهش حضور داشتند . با توجه به جدول مورگان، تعداد 384 پرسشنامه سالم به صورت نمونه‌گیری در دسترس جمع آوری شد . بر اساس مطالعه ادبیات نظری و تحقیقات اخیر، ابزار تحقیق در قالب پرسشنامه طراحی شد. جهت روایی ظاهری و محتوایی، پرسشنامه طراحی شده توسط نه نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تأیید شد. روایی سازه با تحلیل عاملی اکتشافی توسط نرم افزار SPSS ورژن21 انجام گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر وفاداری داوطلبان، کیفیت تعاملات سازمانی و پذیرش اجتماعی به ترتیب 83/0، 82/0 و 71/0بدست آمد. نتایج حاصل از اجرای مدل در نرم افزار ایموس نشان داد ضریب تأثیر دو متغیر کیفیت تعاملات سازمانی و پذیرش اجتماعی بر وفاداری داوطلبان به ترتیب64/0 و 69/0 بود. درک، شناخت ، آموزش، پشتیبانی داوطلبان و تشکیل شبکه‌های سازمانی می‌تواند باعث دلگرمی و وفاداری آنان به ورزش دانشگاه‌ها گردد .

کلیدواژه‌ها


Allen K. From motivation to action through volunteer friendly organizations. The International Journal of Volunteer Administration. 2006; 24(1):41-44.
Atasashpuor SH, Landoran Esfahani S. Organizational socialization process. Journal ehya. 2007; 19-22. [Persian].
Bortree D, Waters RD. Admiring the Organization: A Study of the Relational Quality Outcomes of the Nonprofit Organization-Volunteer Relationship. Public Relations Journal. 2008; 2(3):1-17.
Bureau of Labor Statistics. Volunteering in the United States. Washington, D.C.: United States Department of Labor. 2005.
Cann C, Burger W. Customer Bonding: Toward a More Formal Theoretical Perspective. Developments in marketing science. 2016; 16:76-81.
Handy F, Brudney JL. When to Use Volunteer Labor Resources? An Organizational Analysis for Nonprofit Management. Retrieved from. 2007. htp://repository.upenn.edu/spp_papers/91.
Hidalgo M, Moreno, P. Organizational Socialization of volunteers: The effect on their intention to remain. Journal of Community Psychology.2009;37(5):594-601.
Kalateh Saifari M, Kuzehchian H, Ehsani M & Hosseini SY. The Effect of organization socialization on retention of Volunteering in Student Sports. Sports Management. 2014; 6(2):263-282. [Persian]
Kalateh Saifari M, Kuzehchian H, Ehsani M & Hosseini SY. Designing and Explaining the Model of Volunteer Preservation in Student Sports: Case Study of Sports Volunteers in Tehran State Universities. Research in academic sport.2014; 2 (6): 50-33. [Persian]
Kruckerberg D, Tsetsura K. Global public relations as a field of communication theory and practiceCommunications. 2016; 1(4): ISSN 2542-1395. 
Malaei, M. Investigating the Barriers to Participation of Volunteers in Sporting Events, Summary of Articles of the 2nd National Conference on the Development of Citizenship Sport, Tehran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 2010,115-117.
Mohammadi Turkmani E, Bagheri M, Zarei Matin H. Comparison of social capital of volunteers and non-volunteers working in sports organizations. Social Capital Journal. 2014; 1(2):183-201. [Persian].
Nickpour A, Chamani Fard R, Rajaee Nejad M. The Role of Employee Socialization in Effectiveness and Organizational Efficiency. Monthly Social, Economic, Scientific and Cultural Work and Society. 2012; 150:26-20. [Persian].
Rosli M. Organization-Public Relationships Practices in University Setting. Social and Behavioral Sciences. 2014; 155:484– 489.
Schlesinger, T., & Nagel, S. Individual and contextual determinants of stable volunteering in sport clubs. International Review for the Sociology of Sport, 2016; 53(1), 101–121. 
Soltanzadeh V, Ghalavandi H, Seyyed Abbaszadeh MM. Simple and Combined Relationships between Organizational Socialization and Social Responsibility (A Study of the Employees of the Urmia University). New Approach to Management Education. 2015; 6(21):167-189. [Persian].
Steckler ME. How Public Relations Firms Do PR for Themselves Through Corporate Social Responsibility. All Teses and Dissertations. 2016.
Studer S, Schnurbein G. Organizational Factors Affecting Volunteers:
A Literature Review on Volunteer Coordination. Voluntas. 2013; 24:403–440.
Taliaferro JD, Ruggiano N. It’s human beings talking to one another: The role of relation building in non-profit lobbying. Prism. 2010; 7(2):1-12.
Waters RD, Bortree D. Measuring the Volunteer-Nonprofit Organization Relationship: An Application of Public Relations Theory. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF VOLUNTEER ADMINISTRATION. 2007; 25(6):57-68.
Vetitnev, A., Bobina, N., & Terwiel, F. A. (2018). The Influence of Host Volunteer Motivation on Satisfaction and Attitudes Toward Sochi 2014. Event Management,2018; 22: 333–352.