طراحی مدل ارتباطی هوش سازمانی و دوسوتوانی کارکنان با نقش میانجی فرایند مدیریت دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، گروه تربیت بدنی، مبارکه، اصفهان، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، گروه تربیت بدنی، مبارکه، اصفهان، ایران

چکیده

هدف کلی از این پژوهش طراحی رابطه میان هوش سازمانی و دوسوتوانی کارکنان با نقش میانجی فرایند مدیریت دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت از نوع همبستگی و به لحاظ روش جمع آوری پیمایشی است. جامعه ی آماری این تحقیق کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری شامل 108 نفر می باشد. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان به تعداد 83 نفر به صورت تصادفی ساده از بین جامعه آماری مورد نظر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش حاضر شامل پرسشنامه دوسوتوانی توسط جانسن (2005) ، پرسشنامه مدیریت دانش توسط نوناکا و تاکوچی (1995) و پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت (2003) می باشد. در یک مطالعه مقدماتی پایایی پرسشنامه ها از طریق آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 72/0 ، 83/0 و 89/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل آمار توصیفی توسط نرم افزار Spss19 و جهت مدل سازی متغیرهای پژوهش و تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش از نرم افزار Smart PLS3 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد هوش سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر دوسوتوانی داشته و مدیریت دانش به عنوان متغیر میانجی در رابطه با هوش سازمانی و دوسوتوانی عمل می کند. این یافته به آن معناست که تأکید بر هوش سازمانی و فرایند مدیریت دانش و رعایت آن از سوی سازمان ها می تواند منجر به ایجاد دوسوتوانی در کارکنان سازمان گردد.

کلیدواژه‌ها


[1] Albrecht K. The power of minds at work: Organizational intelligence in action. AMACOM Div American Mgmt Assn; 2003.
[2] Alexia Mary Tzortzaki. Athanassios Mihiotis. “A Review of Knowledge Management Theory and Future Directions”. Knowledge and Process Management,2014. 21(1).PP: 29–41.
[3] Ashrafi, N. Xu, P. Kuilboer, J-P. and Koehler, W. Boosting Enterprise Agility via IT Knowledge Management Capabilities. Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on System Sciences.2006
[4] Baron RM, Kenny DA. The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of personality and social psychology. 1986 Dec;51(6):1173.
[5] Benner MJ, Tushman ML. Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited. Academy of management review. 2003 Apr 1;28(2):238-56.
[6] Birkinshaw, J., Gibson, C. Building Ambidexterity into an Organization Topic: Leadership and Organizational Studies. Reprint 45408. 2004(4):47-55.
[7] Bushehri, Alireza, Bagheri, Abolfazl, Tabayeian, Kamal, Namvar, Kaveh. The role of absorption capacity in promoting Ambidexterity of innovation (exploratory and operational). Quarterly of Technology Development Management, 2017; 3 (4): 77-96.[persian]
[8] Caniëls MC, Neghina C, Schaetsaert N. Ambidexterity of employees: the role of empowerment and knowledge sharing. Journal of Knowledge Management. 2017 Sep 11;21(5):1098-119.
[9] Cristina Villar. Joaquín Alegre, José Pla-Barber. “Exploring the role of knowledgemanagement practices on exports: A dynamic capabilities view”. International Business.2014. 23(1). pp: 38–4.
[10] Duncan RB. The ambidextrous organization: Designing dual structures for innovation. The management of organization. 1976;1:167-88.
[11] Gupta, A. K. Smith, K. E. and Shalley, C. E. "The interplay between exploration and exploitation". Academy of Management Journal. 2006, 49, 693–706.
[12] Holmqvist M. Experiential learning processes of exploitation and exploration within and between organizations: An empirical study of product development. Organization science. 2004 Feb;15(1):70-81.
[13] Jansen JJ. Ambidextrous organizations: a multiple-level study of absorptive capacity, exploratory and exploitative innovation and performance. Erasmus Research Institute of Management (ERIM); 2005 Apr 29.
[14] Junni, P, Sarala, R, & Taras, V. Tarba, S. Organizational Ambidexterity an Performance: A Meta- Analysis. Academy of Management Perspectives,2013. 27(4), 299-312.
[15] Khodadadi, Mohammad Rasool, Kashif, Mir Mohammad, Seyed Ameri, Mir Hasan, Alaami Kashki, Masoumeh. The Relationship between Components of Organizational Intelligence and Organizational Culture in General and Physical Education Institutions of East Azarbaijan. Sports Management Journal, 2013;Vol 5, (3):175-189.[persian]
[16] Mokhtari Dinani, Maryam, Kojchian, Hashem, Nazariand Madvani, Abbas. The Relationship between Organizational Intelligence and the Effectiveness of Leadership in Sport Managers. New Approaches to Sport Management. Summer 2015, Vol 3, (9), pp. 41-31. [Persian]
[17] Mombini,Yaqub, Ebrahimpour, Mostafa, Moradi, Mahmoud. Study of the ambiguities and typology of enterprise Ambidexterity in technology-based organizations. Quarterly of Industrial Technology Development, 2014 Apr; Vol 12,(23): 59-72. [persian]
[18] Mombini, Yaqub, Ebrahimpour, Mostafa, Moradi, Mahmoud. Explaining organizational Ambidexterity as a new concept in the management of knowledge-based organizations. Quarterly Journal of  Technology Growth, 2014; Vol 10, (40); 27-18. [persian]
[19] Nonaka I, Takeuchi H. The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford university press; 1995 May 18.
[20] O_Reilly, C. A ; Tushman, M. L. “Organizational ambidexterity: Past, present and future”, The Academy of Management Perspectives (in press).2013. Vol 27, No 4. 324-338.
[21] Riege A. Actions to overcome knowledge transfer barriers in MNCs. Journal of knowledge management. 2007 Feb 27;11(1):48-67.
[22] Sadiqi, Ummal-Banin, Mehdi Khani, Rasoul, Nazem, Fattah, Nazem, Amir Hossein. The Mediating Role of Knowledge Management on The Relationship Between Organizational Intelligence And Effectiveness at Ports And Maritime Organization of Tehran Province. Journal of Marine Science Education, 2016 Dec 20; 3 (6): 52-64. [persian]
[23] Shahverdiyani, shadi. Investigating the Impact of Environmental Factors on the Creation and Development of Centers of Growth of Universities: A New Approach to the University of Entrepreneurs and the Relationship between Industry and University, Journal of Industrial and University, 2010; 3, No 7 & 8, pp. 56-45.[persian]
[24] Shohani, M, H., Mohammadi, S, & Noorbakhsh, P. Role of Organizational Culture and Knowledge Management in Organizational Intelligence of Youth and Sport Ministry Staffs. Sport Management Studies ;2016. No 8 (39): 51-72. [Persian]
[25] Smith KG, Collins CJ, Clark KD. Existing knowledge, knowledge creation capability, and the rate of new product introduction in high-technology firms. Academy of management Journal. 2005 Apr 1;48(2):346-57.
[26] Vakili, Yousef, Shahriari, Soltan Ali. The Effects of Knowledge Sharing on Organizational Ambidexterity: Explanation of Mediating Role of Absorptive Capacity (Case: Pharmaceutical Companies). Journal of Entrepreneurship Development, 2016 Nov21; 9 (3), 573-591.[persian]
[27] Van den Hooff B, De Ridder JA. Knowledge sharing in context: the influence of organizational commitment, communication climate and CMC use on knowledge sharing. Journal of knowledge management. 2004 Dec 1;8(6):117-30.
[28] Wang CL, Rafiq M. Ambidextrous organizational culture, contextual ambidexterity and new product innovation: A comparative study of UK and Chinese high‐tech firms. British Journal of management. 2014 Jan 1;25(1):58-76.
[29] Wang S, Noe RA. Knowledge sharing: A review and directions for future research. Human resource management review. 2010 Jun 1;20(2):115-31.