تأثیر چابکی سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی سرمایه فکری(مورد مطالعه: کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی

2 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی

3 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایه فکری در میان کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور با ارایه یک مدل انجام گرفته است. روش تحقیق، توصیفی و همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان (کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان و ایلام) تشکیل دادند ( 453 نفر) که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 284 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونتیس (1996)، چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (2001) و عملکرد سازمانی یانگ و همکاران (2004) استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها توسط اساتید مدیریت ورزشی تأیید گردید و پایایی آن‌ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. یافته‌ها نشان داد چابکی سازمانی تاثیر مثبت و معنادار 59 درصدی بر عملکرد سازمانی داشت. سرمایه فکری نیز به عنوان متغیر میانجی تاثیر 45 درصدی بر عملکرد داشت و میزان اثر چابکی سازمانی بر سرمایه فکری هم 71 درصد گزارش گردید که بیشترین میزان اثر را در مدل پژوهش داشت. همچنین شاخص‌های مدل پژوهش نیز از برازش مناسب برخوردار بود و مدل پژوهش تایید را کرد. این یافته‌ها بیان کننده این موضوع است که در ادارات ورزش و جوانان، مدیران ارشد می‌توانند با فراهم آوردن بسترهای لازم برای جریان چابک‌سازی و سرمایه فکری، عملکرد بهتری در سطح سازمانی به دست آورند.

کلیدواژه‌ها


 1. Ahmadian, M, Ghorbani, R. The relationship between intellectual capital and organizational performance: The Case of the Ministry of Economic Affairs and Finance. Journal of Economic Affairs, 2013, 12: 130-111. [Persian]‌
 2. Azizpour, A; Tahmasebi, Ra; PiranNejad, A. Investigating the Moderating Role of Intellectual Capital on the Relationship between Agility and Performance and Organization (Case study: Tehran Education Directorate). Social Capital Management, 2015, 2 (2): 291-216. [Persian]‌
 3. Azmi F.T. Mapping the Learn‐Unlearn‐Relearn Model Imperatives for Strategic Management., Indian journal of training & development, 2008; 20 (3):240‐259.‌
 4. Bakhsichnari, A, Eydi, H, Abbasi, H. Analyze Relationship between Organizational Forgetting and Agility with Organizational Performance (case study: Yoths and Sport Ministry), Organizational Behavior Management in Sport Studies, 2015, 2, 5, 11-20. [Persian]‌
 5. Bontis, N. Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and Models. Management Decision, 1998, 36 (2): 63-76.
 6. Camisón, C., & Villar-López, A. Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm
 7. Cegarra-Navarro, J. G., Soto-Acosta, P., & Wensley, A. K. Structured knowledge processes and firm performance: The role of organizational agility. Journal of Business Research, 2016, 69 (5): 1544-1549.‏
 8. Chen, W.-H. Chiang, A.-H. Network agility as a trigger for enhancing firm performance: a case study of a high-tech firm implementing the mixed channel strategy. Industrial Marketing Management. 2011, 40 (4): 43-51.
 9. Cleary, P., & Quinn, M. (2016). Intellectual capital and business performance: An exploratory study of the impact of cloud-based accounting and finance infrastructure. Journal of Intellectual Capital, 2016, 17 (2): 255-278.‏
 10. Desouza, C., Roy, S. Measuring agility of networked organizational structures via network entropy and mutual information. Applied Mathematics and Computation, 2010, 216: 2824-2836.
 11. Eskandari, Isa. The relationship between organizational learning capabilities and organizational entrepreneurship in the northern provinces of Iran's physical education department. (Unpublished master thesis). Tehran University. 2011: 14. (Persian)
 12. Ghafuri, P.; Farhadi, A., & Mansouri, A. Relationship between Intellectual Capital and Organizational Agility with Mediatory Role of Employee Empowering in Service Sector (Case Study: Karafarin Insurance Company), International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 2014, 3 (12): 11-15.
 13. Gopal Maji, S., & Goswami, M. Intellectual capital and firm performance in India: a comparative study between original and modified value added intellectual coefficient model, International Journal of Learning and Intellectual Capital, 2017, 14(1), 76-89.
 14. Hashim, M., Osman, I., Alhabshi, S.M. Effect of Intellectual Capital on Organizational Performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015: 207 -214.
 15. Isa Khani, A. The Organizations with superior performance. Journal of Tadbir, 2008, 192 (19): 24-9. [Persian]‌
 16. Jalali Farahani, M., Saberi, A, Heidari, M., Javid, M. Explaining the relationship between purposeful organizational forgetting and organizational learning with organizational agility in the General Office of Sports and Youth of Hamadan, Organizational Behavior Management in Sport Studies, 2015, 2, 8, 35-44. [Persian]‌
 17. Jorkesh, N., Shekarchizadeh, A.R., Sarjouei, S. Investigating the Effect of Organizational Agility on the Performance of the Employed Personnel: Zamzam Co. Isfahan. Second International Management and Economics Conference in the 21st Century, Tehran, 2016: 1-12. [Persian]‌
 18. Ku T. H. How to improve organizational performance through learning and knowledge?. InternaƟonal Journal of Manpower 2011; 32(5): 581‐60.
 19. Lin C. Y., Kuo T. H. The mediate effect of learning and knowledge on organizational performance. Industrial Management & Data Systems 2007;107 (7): 1066‐1083.
 20. Lopez, D.C. Intellectual capital in high-tech firms the case of Spain. Journal of intellectual capital, 2008, 9 (1): 25-36.
 21. Melo, A. I., Sarrico, C. S. Performance Management Systems and their Influence on the Governance Structures of Portuguese Universities: A Case Study. In Incentives and Performance, Springer International Publishing, 2015: 413-430.
 22. Moshabaki A., Andalib Ardakani N., Andalib Ardakani D. [The impact of leadership styles on Organizational forgetting: new approach in knowledge management]. Journal of Health AdministraƟon, 2011; 14 (44):41‐54. [Persian]‌
 23. Nafei, W. A. Organizational agility: The key to improve organizational performance. International Business Research, 2016, 9 (3): 97.‏
 24. Neshkova, M. I., & Guo, H. Public participation and organizational performance: Evidence from state agencies. Journal of Public Administration Research and Theory, 2011, 22(2), 267-288.‏
 25. Journal of business research, 2014, 67(1): 2891-2902.‏
 26. Rashid, S., Sami, A., Lodhi, R.N., Iqbal, A. Intellectual Capital and Organizational Performance: An Empirical Study in Telecom Sector of Pakistan. Middle-East Journal of Scientific Research, 2013, 18 (4): 517-523.
 27. Restogi, P. Knowledge management and intellectual capital as a paradigm of value creation. Human Systems Management,  2002, 21 (3): 229-40.
 28. Safari, A.; Mosharef Javadi, M.H.; Mirzaiefar, M. The Effect of Intellectual Capital on Organizational Performance:The mediation Role of Organizational Agility and Competitive Advantage. Executive Management Research Journal, 2016, 9 (17): 149-168. [Persian]‌
 29. Safarzadeh, H., Tadvin, A., & Hormohammdi, M. The effect of knowledge management strategies on innovation and organizational performance (study of health centers north of the Gulf). Journal of School of Public Health Yazd, 2012, 11 (1): 76-86. [Persian]‌
 30. Sajedi, J., TalebianNia, H. The Relationship between Intellectual Capital and Organizational Performance in Ministry of Sport and Youth. International Journal of Sport Studies, 2015, 5 (1): 69-73. [Persian]‌
 31. Seetharaman, A., Helmi Bin Zaini Sooria, H., & Saravanan, A. S. Intellectual capital accounting and reporting in the knowledge economy. Journal of Intellectual capital, 2002, 3(2): 128-148.‏
 32. Sepahvand, R. Arefnezhad, M and Shariatnezhad, A. Impact of information technology on intellectual capital and knowledge management strategies moderating effect of organizational agility. Human Resource Management preceding studies, 2015, 5, 3: 96-71. [Persian]‌
 33. Sharifi H., Zhang Z. Agile manufacturing in practice: Applica on of a methodology, International Journal of Operations & Production Management. 2001, 21 (6): 772-794.
 34. Swink, M., & Song, M. Effects of marketing-manufacturing integration on new product development time and competitive advantage, Journal of Operations Management, 2007, 25 (1): 203-217.
 35. Urban, B., & Joubert, G. C. D. S. Multidimensional and comparative study on intellectual capital and organisational performance. Journal of Business Economics and Management, 2017, 18 (1): 84-99.‏
 36. Visie, k.; Kuzechian, H.; Ehsani, M.; Kashtidar, M. Modeling the Effects of Organizational Agility on Organizational Performance in Sports Manufacturing Corporations. Sports Management Studies, 2016, 39: 36-17. [Persian]‌
 37. Yang, B., Watkins, K. E., & Marsick, V. J The construct of the learning organization: Dimensions, measurement, and validation. Human resource development quarterly, 2004, 15(1): 31-55.‏