مطالعه اثر رهبری تحول گرا بر بهره وری نیروی انسانی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رهبری تحول گرا بر  بهره وری نیروی انسانی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت. نمونه ی آماری پژوهش حاضر را 308 نفر از مدیران و کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان تشکیل می دهند. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلد اسمیت (1980)، رهبری تحول گرا باس (2003) و پرسش نامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1995) استفاده شد که روایی و پایایی آن ها مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی و آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رهبری تحول گرا بر توانمندسازی روانشناختی و بهره وری نیروی انسانی اثر مثبت دارد. همچنین توانمندسازی روانشناختی بر بهره وری نیروی انسانی اثر مثبت داشته و در رابطه بین رهبری تحول گرا و   بهره وری نیروی انسانی نقش میانجی جزئی دارد. بنابراین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی و ابعاد آن ها   می توانند عوامل موثری در جهت بهبود بهره وری نیروی انسانی باشند.

کلیدواژه‌ها