اثر مسئولیت اجتماعی و جو اخلاقی سازمان بر درگیر شدن در شغل کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثر مسئولیت اجتماعی و جو اخلاقی سازمان بر درگیر شدن در شغل کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود. تحقیق حاضر، توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان به تعداد 220 نفر بود که کل جامعه به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردید. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق، از پرسش‌‌نامه‌های مسئولیت اجتماعی لچوگا (2012)، جو اخلاقی آرنائود و همکاران (2002) و درگیر شدن در شغل اسکس (2006) استفاده شد. ضریب پایایی پرسش‌نامه‌ها به ترتیب 89/0، 81/0 و 85/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و شناسایی اثرات متغیرهای تحقیق، مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار پی‌ال‌اس استفاده شد. نتایج نشان داد که تعهد به کارکنان اثر معنی‌داری بر درگیر شدن در شغل کارکنان ندارد. اثر تعهد به جامعه بر درگیر شدن شغلی کارکنان مثبت و معنی‌دار بود. همچنین اثر مثبت تعهد به مشتریان بر درگیر شدن در شغل کارکنان تأیید گردید. در نهایت یافته‌های پژوهش نشان داد که جو اخلاقی سازمان اثری مثبت و معنی‌دار بر درگیر شدن در شغل کارکنان دارد. با توجه به نتایج تحقیق می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که توسعه مسئولیت اجتماعی و ایجاد جو اخلاقی مثبت در ادارات ورزش و جوانان می‌تواند می‌تواند موجب افزایش درگیر شدن کارکنان در شغل گردد.

کلیدواژه‌ها