تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکردسازمانی با تاکید بر نقش استراتژیک خوشنامی بر کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی

2 هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی، با تاکید بر نقش میانجی خوشنامی بر کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب ایران می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی - همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه‌ی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب ایران به تعداد 600 نفر تشکیل داده که برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نامتناسب و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید و در نهایت220 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این تحقیق از سه پرسشنامه‌ی استاندارد مسئولیت اجتماعی،عملکرد سازمانی پاترسون و ضریب خوشنامی سازمان به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر علمکرد با ضریب استاندارد 20/0 اثر مثبت و مستقیم و معنیداری دارد. همچنین مسئولیت اجتماعی بر خوشنامی نیز با ضریب اثر 58/0 اثر مستقیم مثبت و معنیداری دارد و خوشنامی بر عملکرد با ضریب اثر 30/0 اثر مستقیم مثبت و معنیداری دارد و در نهایت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد با نقش میانجی خوشنامی با ضریب اثر 17/0 اثر غیر مستقیم و معنی داری دارد. بنابراین به ادارات مذکور توصیه میشود که کارکنان را با برنامه متنوع به سمت داشتن مسئولیت پذیری سوق دهند و زمینهی ایجاد خوشنامی را در سازمان فراهم نمایند و بدین شکل عملکرد سازمانی را بالا ببرند.

کلیدواژه‌ها