تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران برای بهره مندی از مدیریت دانش در کسب و کارهای ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم انسانی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه شمال ، آمل ، ایران

2 استاد دانشگاه مازندران

3 استاد دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه شمال

5 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران برای بهره مندی از مدیریت دانش در کسب و کارهای ورزشی می باشد. روش پژوهش اکتشافی با رویکرد کیفی می باشد. جامعه تحقیق شامل متخصصان و مدیران ورزشی و اساتید خبره در حوزه کسب و کار ورزشی و مدیریت دانش بود. در هر حال با توجه به استفاده از روش داده ‌بنیاد و انجام مصاحبه برای گردآوری داده‌ها، نمونه‌گیری به صورت نظری و با استفاده از روش قضاوتی انجام گرفت. به منظور گردآوری داده از ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده با رویکرد داده بنیاد و فرآیند کدکذاری و کدبرداری و نرم افزار MAXQDAانجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که منابع، تجهیزات، جهت گیری و چشم انداز سازمانی به عنوان شرایط زمینه ای، به کار گیری دانش، ارتباطات در سازمان، سرعت پاسخگویی، مشارکت گروهی در سازمان، ستفاده از تکنولوژی و اتوماسیون اداری و استفاده از سیستم های مدیریت اطلاعات به عنوان شرایط علی ، ویژگی های کارکنان، مهارت های مدیریتی و ساختار سازمانی به عنوان شرایط مداخله ای، بر رفتار مدیران در بهره مندی از مدیریت دانش در کسب و کارهای ورزشی تاثیر گذاراست. بنابراین مدیران ورزشی کشور باید همگام با پیشرفتهای روز دنیا د و ارائة آموزشهای مناسب به کارکنان برای استفادة بهینه از این ابزار قدرتمند، مدیریت دانش را به عنوان نیروی محرکه و عامل مؤثر در پیشرفت و موفقیت کسب و کارهای ورزشی و غلبه بر چالشها به‌کار گیرند.

کلیدواژه‌ها