نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی

2 مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی و شهید بهشتی،تهران ،ایران

3 دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران

10.30473/fmss.2019.45279.1919

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری است. جامعه آماری کلیۀ هواداران باشگاه پرسپولیس و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۳95 نفر بود. از پرسشنامه های مسئولیت اجتماعی گالبریث (۲۰۱۰)، رضایتمندی الیور (۱۹۹۳) و برای سنجش عملکرد تیمی از پرسشنامه های برگرفته از پژوهش های گلن (۲۰۰۳)، حسینی (۱۳۹۵)، کوپر و ساتر (۲۰۱۱) برای جمع آوری داده های پژوهش استفاده شد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه ها با نظرخواهی از ۱۰ تن از اساتید مدیریت ورزشی، روایی سازه با استفاده از روایی همگرا و واگرا و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شدند. جهت بررسی و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. و تحلیل نتایج توسط نرم افزارهای SPSS 22 و Smart PLS 3 انجام شد. یافته های برآمده از پژوهش تأثیر مستقیم و مثبت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی و رضایتمندی هواداران و همچنین اثرگذاری مستقیم و مثبت رضایتمندی بر عملکرد تیمی را گزارش کردند. به علاوه، نقش جزئی میانجی رضایتمندی در ارتباط مسئولیت اجتماعی و عملکرد تیمی مورد تأیید قرار گرفت. پیشنهاد می شود مدیران، مربیان و بازیکنان باشگاه پرسپولیس با انجام مسئولیت های اجتماعی در چهار بعد اقتصادی، اخلاقی، قانونی و بشردوستانه، رضایتمندی و عملکرد تیمی باشگاه را از دید هواداران افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها