شناسایی موانع ایجاد و یا توسعه اخلاق حرفه‌ای مدیران سازمان‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال

2 استاد دانشگاه مازندران

3 استادیار دانشگاه هنر

4 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

10.30473/fmss.2019.47210.1970

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع توسعه اخلاق حرفه‌ای مدیران سازمان‌های ورزشی بود. روش تحقیق حاضر از نوع کیفی به شیوه نظریه داده بنیاد بود که جمع‌آوری داده‌ها از طریق بررسی مبانی نظری، پیشینه‌های تحقیق و مصاحبه انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل نخبگان دانشگاهی (اعضای هیات علمی دانشگاه‌های سراسر کشور با تخصص موضوعی اخلاق حرفه‌ای) و مدیران سازمان‌های ورزشی منتخب کشور بودند که نمونه تحقیق به­ صورت نظری و به تعداد 12 نفر تعیین گردید. لازم به ذکر است که تحلیل داده­ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، 19 مؤلفه تحت عناوین (وجود فسادهای متنوع، رفتارهای ضد اخلاقی سازمانی، رفتارهای ضد اخلاقی فردی، مشکلات ناشی از شغل، عدم ثبات کاری و رفتاری، موانع فیزیکی و روانی محیط کار، موانع قانونی و اداری محیط کار، تحویلی نگری، سبک‌های مدیریتی نامناسب، عدم وجود برنامه‌ریزی، سیاست زدگی، بی‌اعتمادی، بی بصیرتی، عدم آگاهی از روابط سازنده، عدم آشنایی با سازمان، ترویج بی‌اخلاقی، بی‌اخلاقی در تعاملات سازمانی، بی‌اهمیتی به اخلاق‌مداری و قضاوت‌های غیراخلاقی) شناسایی و استخراج گردید. اولین گام در دستیابی به سازمان‌های اخلاق مدار، شناسایی و درک صحیح از مفهوم اخلاق حرفه‌ای مدیران و موانع موجود می‌باشد، زیرا شناخت موانع توسعه اخلاق حرفه‌ای مدیران سازمان‌های ورزشی موجب می‌گردد تا تصمیم گیران سازمانی دید بهتری پیدا کرده و با بینش بیشتری نسبت به کاهش اثر یا حذف این موانع اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


Abbaszadeh Vaghefi SH.A, Delkhah J, Forozandeh Dehkordi L.A. Identification of native causes of corruption: case study of Tehran municipality. Journal of audit knowledge. 2017; 17(68): 5-40. [Persian]
Amiri A.N, Hemmati M, Mobini M. Professional ethics, a necessity for the organization. Dept. of reflection of the seminary, department of ethical education. 2013; 1-9. [Persian]
Bagheri H, Salehi M, Hajizadeh M. Professional ethics in management. Journal of ethics research journal. 2010; 3(7-8): 9-28. [Persian]
Bergen Henegouwen G.J. Professional code and ethics for training Amsterdam. Journal of european industrial training. 2012; 20(4): 22-30.
Beygi Niya A, Fatemi S.M. An analysis of barriers to the growth of professional ethics in organizations using the dematel technique (case study: Iranian mineral processing and processing company). International conference on research in behavioral science. Tehran.  2014; 1-15. [Persian]
Bowden P. Ethics across the organizational spectrum. Journal of research in ethical issues in organizations. 2015; 14(5): 93-119.
Brown M.E, Mitchell M. Ethical and unethical leadership: Exploring new avenues for future research. Journal of business ethics quarterly. 2010; 20(4): 583-616.
Chokprajakchat S, Sumretphol N. Implementation of the code of professional ethics for Thai civil servants. Journal of social sciences. 2017; 38(2): 129-135.
Chum J, Shin Y, Choi J.N, Kim M.S. How does corporate ethics contribute to firm financial performance? the mediating role of collective organizational commitment and organizational citizenship behavior. Journal of management. 2013; 39(4): 853-877.
Dinaravand B. Professional ethics (barriers and solutions). National conference on science and professional ethics at Allameh Tabatabai (ra) school. Tehran. 2016; 1-20. [Persian]
Eksioglu S, Beyza Mercan Sezer H, Gozalan Cicek F. Ethics committees in Turkish universities. Journal of procedia - social and behavioral sciences. 2015; 174(21): 2882- 2890.
Feiz Z. Sporting behavior and moral responsibility, civil rights of both athletes and lawyers. Journal of organizational behavior management in sport studies. 2018; 5(2): 105-116. [Persian]
Fuchs M, Schalljo M. Western’ professional ethics challenged by foreign acquisitions: German managers’ patterns of interpretation surrounding Chinese and Indian investors. journal of homepage Geoforum. 2016; 75(11): 20–28.
Ghaemi M, Shariatmadari M. The relationship of professional ethics with trust among faculty members. Journal of ethics in science and technology. 2017; 12(4): 1-10. [Persian]
Golverdi M, Bayat T. Study of the Components of Professional Ethics in Value System. journal of Strategy. 2010; 3(5): 197-218. [Persian]
Hardin M, Zhong B. Sports reporters attitudes about ethics vary based on beat Newspaper. Journal of research. 2010; 31(2): 6-19.
Khayyat Moghaddam S, Tabatabay Nasab S.M. Components of Professional Ethics in Management. Journal of ethics in science and technology. 2016; 11(1): 127-136. [Persian]
Lescroart M, Brown M. The relationship between ethical and abusive coaching behaviors and student-athlete well-being. Journal of sport, exercise, and performance psychology. 2015; 4(1): 36–49.
Mehrabi GH, Sajadi S.N,  Jalali Farahani M. Determination of the Evaluative Indicators Dedicated to Managers' Behavior for Appropriate Governance in Sports Federations. Journal of organizational behavior management in sport studies. 2019; 5(20): 19-30. [Persian]
Moore C. Moral disengagement in processes of organizational corruption. Journal of business ethics. 2008; 80(1): 129-139.
Nasr Esfahani M, Nasr Esfahani A. Meritocracy in management of community with an emphasis on Imam Ali's political thoughts. Journal of political knowledge. 2010; 2(2): 141-160. [Persian]
Niyaz Azari K, Enayati T, Behnamfar R, Kahrodi Z. The relationship between professional ethics and organizational commitment. Journal of nursing care research center, iran university of medical sciences. 2014; 27(87): 34-42. [Persian]
Patterson P, Wilkins L. Media ethics, issues and cases. 8th ed, New York: McGraw-Hill Education. 2008.
Radmard S. Investigating the impact of professional ethics of managers on the safeguarding of human rights. Journal of management, economics and accounting. 2017; 5(2): 125-134. [Persian]
Sadeghi Y, Khanifar H. Breaking the ethical norms in the management of organizations in the Alavi management scale. Journal of Islam and management. 2015; 4(7): 65-90. [Persian]
Salimi M. Providing Professional Ethics Development Model for Sport Organizations. Journal of ethics in science and Technology. 2017; 12(1): 49-61. [Persian]
Shavaran S.H.R. Predicting the Impact of Managers' Ethical and Spiritual Behaviors on the Establishing Transformational Leadership at the University of Isfahan. Journal of new educational approaches. 2014; 9(2): 141-160. [Persian]
Soltan Hoseini M, Salimi M, Ghasemi H, Torkiyan Valashani S. Using AHP method to rank obstacles to improving professional ethics in sport media. Journal of sport management. 2013; 5(3): 137-159. [Persian]
Whelan J.P. Ethics in sport and exercise psychology, In: Van Raalte JL & Brewer BW (Eds.). Exploring sport and exercise psychology Washington DC: American psychological association. 2014; 1-12.
Yang C, Ding G, Lo K.W. Ethical leadership and multidimensional organizational citizenship behaviors: the mediating effects of self-efficacy, respect, and leader–member exchange. Journal of group & organization management. 2016;  41(3): 344-357.