طراحی مدل مشارکت ورزشکاران معلول تیم ملی : تحلیل عوامل وادارنده و بازدارنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزش، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی ، یاسوج، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

3 دانشیار، مدیریت ورزشی دانشگاه تهران ، تهران ،ایران

10.30473/fmss.2019.48468.2005

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل مشارکت ورزشکاران معلول تحلیل عوامل وادارنده و بازدارنده با استفاده از مدل پیوستاری روانشناختی pcm بود. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدف کاربردی ، از نظر روش توصیفی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلولین فدراسیون های ورزشی کشور که تعداد آنها بالغ بر 1000 نفر بود که از این تعداد 700 نفر آنها مرد و 300 نفر آنها زن است. به منظور انتخاب گروه نمونه، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس جدول مورگان تعداد 278 نفر انتخاب شدند. نمونه مورد بررسی از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته روابط روانی(روانشناسی رابطه، انگیزه های ورزش، موانع و دخالت) مورد سنجش قرار گرفتند. داده‌های گردآوری‌شده در دو سطح مورد تجزیه ‌و تحلیل (آمار توصیفی و آمار استنباطی) قرار گرفت. در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی استفاده شد. نتایج نشان می دهد، مقدار شاخص برازش کلی مدل مطلوب به دست آمده است که نشان از برازش کلی قوی مدل پژوهش دارد. بین جنبه های مشارکت همبستگی مثبت و بالایی وجود دارد. رتبه بندی و اوزان عوامل وادارنده مشارکت ورزشکاران معلول به ترتیب عبارتند ( اجتماعی شدن، عزت نفس، سلامتی، هیجان، مهارت، آمادگی جسمانی، عملکرد، سرگرمی و کسب و کار. همچنین رتبه بندی و اوزان بازدارنده مشارکت ورزشکاران معلول به ترتیب(محدودیت روانی، محدودیت امکانات، محدودیت دسترسی، محدودیت هزینه، محدودیت میان فردی، محدودیت علاقه و محدودیت زمان) می باشند.

کلیدواژه‌ها