طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش قهرمانی استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات کردستان

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات کردستان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش قهرمانی استان کرمانشاه است. جامعة آماری این تحقیق را مدیران و کارشنـــاسان ادارات ورزش و جوانان، رؤسای هیأت ­های ورزشی، اساتید گروه تربیت بدنی مؤسسات آموزش عالی استان و مدیران تربیت بدنی سایر نهادهای فعال در ورزش قهرمانی استان کرمانشاه تشکیل داده­اند که تعداد این افراد هشتادوپنج ­نفر هست. نمونه ­گیری به صورت کل شمار انجام شد. ابزار جمع ­آوری داده ­ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روائـــی آن به وسیلة چند تن از اساتید صاحب­نظر و پایائی آن از روش آلفای کـرونباخ (97 درصد) تایید شده بود. پرسشنامه مشتمل برهفتادسؤال رتبه­ بندی­ شده در زمینة بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تــــهدیدهای ورزش قهرمانی استان کرمانشاه هست. داده­ های پژوهش با استفاده از آمارتوصیفی، آزمون مقایسه میانگین و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تشکیل شد و پس از وزن ­دهی نمره ماتریس عوامل خارجی برابر 2/53 و نمره ماتریس عوامل داخلی برابر 1/99 به دست آمد. بر این ­اساس و بعد از تشکیل ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی مشخص شد که وضعیت ورزش قهرمانی استان کرمانشاه در موقعیت رها کردن مدل دیوید قرار دارد و ادارة کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه بایستی از راه­برد­های رهاکردن استفاده کند.

کلیدواژه‌ها