بررسی رابطه بین ساختار قوانین برندینگ در کالاهای ورزشی و سطح رضایت مشتریان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی- دانشگاه آزاد اسلامی ساری

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة بین ساختار قوانین برندینگ در کالاهای ورزشی و سطح رضایت مشتریان است. جامعة آماری شامل هشتصدوپنجاه ­نفر از کلیة دانشجویان رشتة تربیت بدنی در مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه ­های شهر مشهد است که براساس جدول مورگان به طور تصادفی تعـــداد دویست ­و­پنجاه­ و ­شش­ نفر برای نمونه تحقیق انتخاب شده­اند. برای دست­یابی به اهداف از  پرسشنامة محقق ساخته در زمینة ساختار قوانین برندینگ و برای سنجش سطح رضایت­مندی مشتریان از پرسشنامه ­ای که قبلا در پژوهش بنسردی، 1389(طراحی استراتژی توسعة ورزش همگانی و رضایت شهروندان استان لرستان) استفاده شده است، بهره بردیم. روایی هردوپرسشنامه به تایید متخصصان و اساتید تربیت بدنی رسید و پایایی آنها بر روی پنجاه ­نفر آزمودنی و با استفاده از روش کرونباخ محاسبه و به ­ترتیب 0/81 و 0/85 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­ آوری­ شده از روش­های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کولموگروف اسمیرنف و آزمون ضریب همبستگی پیرسون با کمک نرم­ افزار (اس پی اس اس  18) و (لیزرل 11) انجام شد. یافته ­های تحقیق نشان می­دهد که بین ساختار قوانین برندینگ در کالاهای ورزشی و سطح رضایت مشتریان رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها