مطالعۀ نقش ابعاد عدالت ادراک شده بر رفتار مشتریان وفادار خدمات ورزشی فاکتورهای موقعیتی به عنوان عامل میانجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا

2 استادیار، دانشگاه زهرا(س)، تهران

3 استادیار مرکز تحقیقات پیشگیری از مصدومیت‌ها‌ی ترافیکی جاده‌ای دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌ پزشکی تبریز

چکیده

هدف از انجام این تحقیق مطالعۀ نقش ابعاد عدالت ادراک شده بر رفتار مشتریان وفادار خدمات ورزشی با درنظرگرفتن عامل فاکتورهای موقعیتی به عنوان عامل میانجی است. تحقیق به‌روش توصیفی- پیمایشی است. نمونه‌ها شامل سیصدوپنجاه ­و ­چهار تن از مشتریان مجموعه‌های ورزشی انقلاب تهران در سال 91 بودند. ابزار تحقیق پرسشنامة محقق ساخته‌ای با پنجاه ­و ­پنج­ سؤال بود. پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ بیشتر از 0/95 به‌دست آمد (p<0/01). در تجزیه و تحلیل داده­ ها برای شناسایی عامل‌ها از تحلیل عاملی با دوران مایل و با استفاده از نرم‌ افزارهای LISREL برای تعیین معادلات ساختاری و spss  برای آزمون­های ANOVA و همبستگی، در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شده است. در مدل پیشنهادی، عدالت نتیجه‌ای و ریسک ادراک‌شده به عنوان عوامل مستقل مدل ظاهر شده‌اند که عدالت نتیجه‌ای به طور مستقیم، وفاداری را تحت تأثیر می‌گذارد. همچنین عدالت رویه‌ای و فاکتور موقعیتی نیز به عنوان عوامل میانجی مدل توانسته‌اند به طور مستقیم وفاداری را تحت تاثیر قرار دهند. لیکن عدالت تعاملی و ریسک ادراک­شده، رابطة معناداری را با وفاداری نشان ندادند. نتایج نشان دادند عدالت نتیجه‌ای و عدالت رویه‌ای نقش پررنگی در شکل‌گیری وفاداری و بهرمندی سازمان از نتایج آن دارد؛ لیکن توجه کافی بر عدالت تعاملی به عنوان یک­عامل میانجی  و ریسک ادراک­شده از موارد پیشنهادی مدل بود.

کلیدواژه‌ها