تحلیل نقش آموزش و سرمایه انسانی در رقابت‌پذیری اقتصادی ورزش استان‌های غرب کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی ناحیه 2 آموزش و پرورش استان کرمانشاه

2 استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده

هدف تحقیق حاضر تحلیل نقش آموزش و سرمایه انسانی در رقابت‌پذیری اقتصادی ورزش در استان‌های غرب کشور است. با استفاده از جدول حجم نمونه‌ی کوهن و با روش نمونه‌گیری تصادفی، اطلاعات مورد نیاز تحقیق از 373 نفر از دست اندرکاران ورزش استان‌های ایلام، کردستان، کرمانشاه، همدان و لرستان جمع‌آوری گردید. ابزار اندازه‌گیری بخشی از پرسشنامه رقابت‌پذیری اقتصادی کلاوس شوآب (مجمع جهانی اقتصاد) است. روایی پرسشنامه به شکل صوری و پایایی آن با بهره‌گیری از آزمون آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون کروسکال - والیس و تعقیبی U من ویتنی انجام شد. بر اساس یافته‌های تحقیق در بین استان‌های غرب کشور استان کرمانشاه بهترین وضعیت و به دنبال آن استان‌های لرستان، همدان، کردستان و ایلام به ترتیب قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها