تحلیل آزمون چهارگزینه ای پایان ترم درس ژیمناستیک 2 در دانشگاه پیام نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکترا

3 کارشناس ارشد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل پاسخنامه‌های آزمون پایان‌ترم چهارگزینه‌ای ژیمناستیک 2 دانشگاه پیام نور از طریق تعیین روایی و درجه دشواری هریک از ماده‌های این آزمون بود. در این مطالعه در دانشگاه پیام نور آزمون ژیمناستیک 2 عملی دارای 24 ماده 4 گزینه‌ای است که روی 487 نفر در سطح کشور اجرا گردیده و با استفاده از مدل کلاسیک مورد ارزیابی قرار گرفت. محاسبه درجه دشواری و قدرت تشخیص هر سؤال نشان داد که تعداد 4 ماده از آزمون ژیمناستیک 2 عملی (ماده‌های 8، 13،19 و 24) از روایی کافی برخوردار نبوده و لازم است از مجموعه سؤال‌های آزمون ژیمناستیک 2 عملی حذف شود. در این آزمون فقط یک سؤال خیلی آسان وجود داشت؛ اما سؤال خیلی سخت مشاهده نشد. لازم به توضیح است قبل از حذف سؤال‌های ناروا 73/92 درصد آزمودنی‌ها ریزش داشتند و پس از حذف سؤال‌های ناروا ریزش آزمودنی‌ها به 69/10 درصد تقلیل یافت و به‌این‌ترتیب از ریزش تعداد 24 نفر جلوگیری می‌شود.

کلیدواژه‌ها