اثرات رضایت شغلی و سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی‌گری تعهد سازمانی (مطالعه موردی، کارکنان وزارت ورزش و جوانان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه رازی

2 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان اجام شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی _ تحلیلی است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را 303 نفر از کارشناسان و مدیران وزارت ورزش و جوانان تشکیل دادند که از بین آنها 181 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار گرداوری داده‌ها، چهار پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت (2003)، تعهد سازمانی (می‌یر و آلن، 1997)، سرمایه اجتماعی (ناهاپیت و گوشال، 1998) و رضایت شغلی (مینه سوتا، 1967) بود. که پایایی آنها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‌های عملکرد سازمانی، 87/0، تعهد سازمانی، 80/0، سرمایه اجتماعی، 86/0 و رضایت شغلی90/0 به دست آمد. نتایج آزمون تحلیل معادلات ساختاری بر روی مدل پیشنهادی پژوهش نشان داد که مدل از برازش خوب و قابل قبولی برخوردار بود و تمامی مسیرها (فرضیه‌ها) با اطمینان بالا مورد تایید قرار گرفتند؛ که در این بین، بیشترین میزان اثر مربوط به رابطه بین تعهد و عملکرد سازمانی کارکنان بود (54 درصد). سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی نیز هریک به ترتیب، اثری 41 و 33 درصدی بر تعهد سازمانی داشتند.

کلیدواژه‌ها


- ابطحی، حسین. مدیریت منابع انسانی، چاپ دوم، تهران: انتشارات پیام نور. 1380.##احتشامی نسب، ندا. بررسی رابطه تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان معاونت طرح و توسعه و فناوری­های نوین در شرکت ارتباطات زیر ساخت ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. 1391.##اشرفی، بزرگ. تبیین عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی مدیران و کارکنان شرکت زغال سنگ البرز شرقی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس. 1374.##امیدی ارجنکی، نجمه. بررسی رابطه بین ویژگی­های شغلی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی کارکنان پتروشیمی اصفهان. پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی، دانشگاه اصفهان. 1387.##بهرامی، شهاب، زردشتیان، شیرین، یوسفی، بهرام. تأثیر رضایت شغلی بر تعهد عاطفی کارکنان وزارت ورزش و جوانان. رویکردهای نوین در مدیریت  ورزشی. 1393، 2(4): 87-96. ##خداداد کاشی، شعله، گودرزی، محمود. بررسی ابعاد و مدل سرمایه اجتماعی در سازمانهای ورزشی، مطالعات مدیریت راهبردی و رفتار سازمانی در ورزش. 1393، 1(4): 23-11.##خورشید، صدیقه. تأثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان (بررسی موردی بانک‌های دولتی شهر کرمان). نشریه فرایند توسعه. 1391، 25: 1-33.##رحمانی، محمود، کاووسی اسماعیل. اندازه‌گیری و مقایسه سرمایه اجتماعی در بخش­های دولتی و خصوصی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر گسترش تولید علم. 1387.##رضائیان، علی. مبانی سازمان و مدیریت. چاپ پانزدهم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی. 1390.##رمزگویان، غلامعلی، حسن پور، کاووس. بررسی رابطه بین تعهد و عملکرد کارکنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی. مجله اقتصادی. 1392، 3: 33-48.##رهنمای رودپشتی، فریدون، محمودزاده، نصرت الله. توسعه منابع انسانی، مطالعه موردی تعلق و تعهد سازمانی و رقابت­پذیری، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. 1387.##سالک­نژاد، سوسن. بررسی رابطة بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1392. طرح پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر. 1392.##کاظم زاده، مهدی، قاسم زاده، ابوالفضل. تبیین نقش و میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی و آموزش اثربخش. رفتار سازمانی. 1392، 1(2): سال اول، 116-105.##میرحاجی، مهدی. بررسی میزان تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد سنندج. 1390.##

- Alikhani A, Fadavi A, Mohseninia S. An empirical investigation on relationship between social capital and organizational commitment. Management Science Letters. 2014, 4(2):373-6.##Allen NJ, Meyer JP. Commitment in the workplace: Theory, research and application. Thousand Oaks. 1997. ##Babakus E, Yavas U, Karatepe OM, Avci T. The effect of management commitment to service quality on employees' affective and performance outcomes. Journal of the Academy of marketing Science. 2003, 31(3):272-86.##Bahremand, A. Nazari, K. Review of the relationship between organizational atmosphere, organizational commitment, and job performance. of Education Employees in Kohgiloyeh and boyerahmad province. International jornal of Biology, Pharmaey and Altied Sienes. 2015, 4(7): 5240-5252.##Bawafaa, E. The influence of resonant leadership and structural empowerment on the job satisfaction of registered nurses. University of Western Ontario, Electronic Thesis and Dissertation Repository. 2014, 21_64.##Carlos, V., Mendes, L., Lourenco, L. The Influence of TQM on Organizational Commitment, Organizational Citizenship Behaviours, and Individual Performance. Transylvanian Review of Administrative Sciences. 2014,10(SI):111-130.##Cichy RF, Cha J, Kim S. The relationship between organizational commitment and contextual performance among private club leaders. International Journal of Hospitality Management. 2009, 28(1):53-62.##Ellinger AE, Musgrove CC, Ellinger AD, Bachrach DG, Baş AB, Wang YL. Influences of organizational investments in social capital on service employee commitment and performance. Journal of Business Research. 2013, 66(8):1124-33.##Fukuyama F. Social capital and civil society. InIMF conference on Second Generation reforms 1999 , (Vol. 1).##Imran H, Arif I, Cheema S, Azeem M. Relationship between job satisfaction, job performance, attitude towards work, and organizational commitment. Entrepreneurship and innovation management journal. 2014, 2(2):135-44.##Lazarova M, Taylor S. Boundaryless careers, social capital, and knowledge management: Implications for organizational performance. Journal of Organizational Behavior. 2009, 30(1):119-39.##Le H, Schmidt FL, Harter JK, Lauver KJ. The problem of empirical redundancy of constructs in organizational research: An empirical investigation. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 2010, 112(2):112-25.##Liobet J, Fito AM. Contingent workforce, organisational commitment and job satisfaction: Review, discussion and research agenda. 2013.##Meyer JP, Stanley DJ, Herscovitch L, Topolnytsky L. Affective, continuance, and normative commitment to the organization: A meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences. Journal of vocational behavior. 2002, 61(1):20-52.##Mosadeghrad AM, Ferlie E, Rosenberg D. A study of the relationship between job satisfaction, organizational commitment and turnover intention among hospital employees. Health Services Management Research. 2008, 21(4):211-27.##Nahapiet J, Ghoshal S. Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of management review. 1998, 23(2):242-66.##Norizan I. Organizational commitment and job satisfaction among staff of higher learning education institutions in Kelantan. (Doctoral dissertation, Universiti Utara Malaysia). 2012.##Qu H, Zhao XR. Employees' work–family conflict moderating life and job satisfaction. Journal of Business Research. 2012, 65(1):22-8.##Rahman, S. Ferdausy, S. Karan, R. Determine the relationships between the components of organizational and job performance. ABAC Journal. 2015, 35(1): 30-45.##Saxena S, Saxena R. Impact of Job Involvement and Organizational Commitment on Organizational Citizenship Behavior. International Journal of Management and Business Research. 2015, 5(1):19-30.##Zincirkiran M, Emhan A, Yasar MF. Analysis of Teamwork, Organizational Commitment and Organizational Performance: A Study of Health Sector in Turkey. Asian Journal of Business and Management (ISSN: 2321-2802). 2015, 3(02).##