مقایسه مدیریت ارتباط با مشتری باشگاههای فوتبال ایران، اسپانیا و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزش دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت ورزش دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه مدیریت ارتباط با مشتری باشگاه‌های فوتبال ایران، اسپانیا و انگلستان بود. تحقیق حاضر از نوع تحلیل محتوا و از حیث اجرایی کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق را وب‌سایت‌های 3 لیگ فوتبال (ایران، اسپانیا و انگلستان) تشکیل می‌داد و از هر باشگاه سه تیم که بیشترین امتیاز یا افتخار را در پنج سال اخیر در لیگ خود داشتند (آرسنال، چلسی، منچستریونایتد، رئال مادرید، بارسلونا، اتلتیکو مادرید، سپاهان اصفهان، پیروزی تهران و استقلال تهران)، در 31 ویژگی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تجزیه‌وتحلیل یا به‌نوعی مقایسه  شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از چک‌لیست استاندارد بازاریابی راسکو (2014) استفاده شد و محتوی وب‌سایت باشگاه‌ها از نظر ویژگی‌های بازاریابی موردبررسی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق بیانگر آن بود که باشگاه‌های فوتبال اسپانیایی وضعیت بهتری نسبت به وضعیت باشگاه‌های فوتبال انگلیسی و همچنین هر دو باشگاه وضعیت بهتری نسبت به باشگاه‌های فوتبال حاضر در لیگ ایران از ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی داشتند. بنابراین با توجه به نتایج تحقیق حاضر، باشگاه‌های فوتبال ایران نیازمند بازنگری اساسی و گسترده‌ای در به‌روزرسانی ساختاری جهت تقویت کانال‌های ارتباطی خود دارند

کلیدواژه‌ها


الهی، علیرضا، سجادی، نصرالله، خبیری، محمد، ابریشمی، حمید  (1389). «موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران»، مدیریت ورزشی، 1 (1): 202-189.
میزانی، مهران، رحیمی زاده، میثم، سجادی، سید نصراله (1393). «تعامل با هواداران از طریق اینترنت به عنوان ابزاری برای بازاریابی: بررسی مقایسه باشگاه های حرفه­ای فوتبال ایران، آسیا و اروپا». مطالعات مدیریت ورزشی، 6 (23): 102- 79.
کوزه چیان هاشم، احسانی محمد، خداداد حسینی حمید، حسینی عماد (1389). «ارزیابی لیگ برتر فوتبال ایران، از دیدگاه مدیران سازمان تربیت  بدنی و فدراسیون فوتبال»، مدیریت ورزشی، 5 (1): 19- 5.
حیدری لیلا، شریفیان اسماعیل (1393). «مقایسه بازاریابی تحت وب باشگاه­های فوتبال ایران، انگلستان و یونان»، مطالعات مدیریت ورزشی، 6 (23): 146-131.
Adamson, G., Jones, W., & Tapp, A. (2006). “From CRM to FRM: Applying CRM in the football industry”. Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management, 13 (2): 156-172.
Argan, M., Argan, MT., Kose, H., & Gokee, S. (2012). E-CRM applications of soccer teams as a strategic tool: a content analysis of English Premier League and Turkish Super League. Global Sport Management, International Conference in Tamsui, Taiwan, April.
Berthon, P., Pitt, L., & Watson, RT. (1996). Marketing communication and the World Wide Web. Business Horizons, First Edition.  24‐32.
Bodkin, CD., & Perry, M. (2004). “Goods retailers and service providers: comparative analysis of web site marketing communications”. Journal of Retailing and Consumer Services, 11(1): 19-29.
Bradshaw, D., & Brash, C. (2001). “Managing customer relationships in the e‐business world: How to personalize computer relationships for increased profitability”. International Journal of Retail and Distribution Management, 29(5): 520‐529.
Couvelaere, V., & Richelieu, A. (2005). “Brand Strategy in Professional Sports: The Case of French Soccer Teams”. European Sport Management Quarterly, 5(1): 23‐46.
Damasaru, C., Camenita, R., & Andreescu, C. (2011). “How can we increase sales force motivation? Practical Approach: Stimulating motivation on a telecom companies’ salesforce”. Review of International Comparative Management, Special Number: 261‐267.
Dwyer, B. (2011). “Divided loyalty? An analysis of fantasy football involvement and fan loyalty to individual national league (NFL) teams”. Journal of Sport Management, 25(1): 445-457.
Garrido‐Moreno, A., & Padilla‐Mendelez, A. (2011). “Analyzing the impact of  knowledge management on CRM success: The mediating effects of organizational factors”. International Journal of Information Management, 31(5): 437‐444.
Gide, E., & Riad Shams, SM. (2011). “The use of e‐CRM database to promote a value breeding bond network: the case of Hawthorn football club of Australian rules”. Procedia Computer Science, 3(1): 183‐188.
Haas, DJ. (2003). “Productive efficiency of English football teams – a data development analysis approach”. Managerial and Decision Economics, 24(5): 403‐410.
Henderson, H., & D'Cruz, B. (2004). The Role of Virtual Communities in the English Premier Football League, Communities in the English Premier Football League. IFIP International Federation for Information Processing.
Ioakimidis, M. (2010). “Online marketing of professional sports clubs: engaging fans on a new playing field”. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 11(4): 271- 282.
King, SF. (2007). “Citizens as customers: Exploring the future of CRM in UK local government”. Government Information Quarterly, 24 (1): 47‐63.
Kriemadis, T., Kotsovos, A., & Kartakoullis, N. (2010). “A strategy for managing customer relations on the Internet: evidence from the football sector”. Direct Marketing: An International Journal, 3(4): 229- 243.
Mullin, BJ., Hardy, S., & Sutton, WA. (1993). Sport marketing. Human Kinetics, Champaign, Illinois. First Edition.  27-37.
Pelău, C. (2008). “Power and Satisfaction in the Retailer‐Producer Relationship”. Management& Marketing: Challenges for the Knowledge Society, 3(1): 95‐104.
Pop, NAl. (2006). “A new paradigm in contemporary marketing: relational marketing”. Management & Marketing: Challenges for the Knowledge Society, 1(3): 33‐44.
Prejmerean, MC., & Dima, AM. (2006). “Customer Relationship Management”. Management & Marketing: Challenges for the Knowledge Society, 1(4): 39‐44
Roşca, V., (2010). “Sustainable Development of a City by Using a Football Club”. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 7(1), 61-68.
Sivaraks, P., Krairit, D., & Tang, JCS., (2011). “Effects of E-CRM on customer-bank relationship quality and outcomes: The case of Thailand”. Journal of High Technology Management Research, 1(1): 122-141.