تحلیل رابطه بین ادراک از منابع قدرت اساتید با اثربخشی دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

3 هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل رابطه بین ادراک از منابع قدرت اساتید دانشگاه با اثربخشی دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد که در آن جمع­آوری اطلاعات به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری موردنظر ۲۰۰۰ نفر برآورد شد که با استفاده از جدول مورگان تعداد ۳11 نفر به‌عنوان حجم نمونه آماری تعیین شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامة پایگاه‌های قدرت وان و همکاران (۲۰۰۰) و پرسشنامة اصلاح‌شده اثربخشی مدیریت سازمان جفری و همکاران (۲۰۰۲) بود. برای تجزیه‌وتحلیل آماری داده­ها از آزمون­های کالموگروف اسمیرنوف، پیرسون، دوربین واتسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین ادراک از منابع قدرت اساتید با اثربخشی دانشجویان رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد (001/0=>P). همچنین ضریب تعیین بدست آمده نشان داد که منابع قدرت 36 درصد از اثربخشی دانشجویان را تبیین می‌کند. از طرفی منابع قدرت تخصص (001/0=P، 195/5=t) و قدرت مرجعیت (001/0=P، 361/3=t) دارای ارتباط معنی­دار و واجد شرایط پیش­بینی کنندگی برای تحقق اثربخشی دانشجویان تربیت­بدنی دانشگاه­های دولتی شهر تهران می­باشند.

کلیدواژه‌ها


 1. ترک‌زاده، جعفر، معینی شهرکی،  هاجر. «بررسی مقایسه‌ای منابع قدرت استادان ازدیدآنان و دانشجویان (مورد: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز)»، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 1389. 1: 197-211.
 2. تهامی، گلاره، سجادی، نصرالله، خبیری، محمد، الهی، علیرضا. «رابطه بین سبک رهبری و منابع قدرت مربیان لیگ برتر والیبال کشور از دید بازیکنان»، مدیریت ورزشی، 1390. 7: 42- 25.
 1. حائری زاده، علی، اصغر پور ماسوله، احمدرضا، نوغانی، محسن و میرانوری، سید علیرضا. «بررسی تاثیرروابط اجتماعی استاد-دانشجوبرموفقیت تحصیلی دانشجویان»، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 1389. 1: 51-27
 2. دفت، ریچارد آل. تئوری و طراحی سازمان،  مترجمان: علی پارسائیان و محمد اعرابی، چاپ دوم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی. 1382.
 3. فیضی، طاهره. مبانی سازمان و مدیریت. چاپ شانزدهم. تهران: انتشارات پیام نور، 1390.
 4. کرمان ساروی، فتیحه، نویدیان، علی، نوابی ریگی، شهین دخت. «دیدگاه اساتید و دانشجویان پرستاری و مامایی در مورد اولویت های ارزشیابی اساتید». نشریه پرستاری ایران. 1390. 24: 28-18.
 5. محمدی، رضا، فتح­آبادی جلیل، یادگارزاده، غلامرضا، میرزامحمدی، محمدحسن، پرند، کورش. ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی: مفاهیم، اصول، روش ها، معیارها. مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور، 1390. چاپ اول: 35-34
 6. هرسی، پال و بلانچارد، کانت. مدیریت رفتار سازمانی. مترجم: علی علاقه بند. چاپ 38. تهران : انتشارات امیر کبیر، 1392.
  1. Barksdal, Michael, M. Power and Leader Effectiveness in Organizations: A Literature Review. Master of Business Administration thesis, Naval Postgraduate School, Montgomery, California. 2008.
 1. رابینز، استفان. رفتار سازمانی،  مترجمان: علی پارسائیان و محمد اعرابی. چاپ دهم. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1389.
 2. رمضانی نژاد، رحیم، همتی نژاد، مهر علی، بنار، نوشین، فلاح، ماریه. «رابطه بین شیوه اعمال قدرت مربیان و رضایت‌مندی ورزشکاران زن استان مازندران»، مجله المپیک، 1389. 49:  68 - 45.
 3. زارع، حسین، رجایی­پور، سعید، جمشیدیان، مهری، مولوی، حسین. سازمان یاددهنده الگویی برای رهبری امروز، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، (1387): 45-44.
 4. فرنچ، وندال، سیسیل، اچ.بل. مدیریت تحول در سازمان، مترجمان: سید مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد. چاپ اول.  تهران: انتشارات اشراقی، 1379.
 1. گشمرد، رقیه، معتمدی، نیلوفر، واحدپرست، حکیمه. «دیدگاه های اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مورد ویژگی­های یک استاد خوب». مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1390. 57: 48-11.
 1. مظفری، سید امیر احمد، طبائیان سید احمد. «رابطه بین پایگاه‌های قدرت با اثربخشی و عملکرد روسای دانشکده‌ها و مدیران گروه‌های تربیت‌بدنی دانشگاه‌های دولتی کشور از دید خود اعضای هیئت‌علمی»، علوم حرکتی و ورزش. 1383. 4: 139-123.
 2. مورهد، جی و گریفین، آ دبلیو. رفتار سازمانی، مترجمان: سید مهدی الوانی و معمارزاده. چاپ نهم.  تهران: انتشارات مروارید، 1384.
 3. ندایی، طاهره، مظفری، سیدامیراحمد. «ارتباط ادراک از پایگاه‌های قدرت روسای فدراسیون‌های ورزشی با اثربخشی کارکنان»، فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 1391. 6: 157-138.
 4. نوربخش، مهوش، محمدی، سردار. «رابطه بین سبک‌های رهبری با منابع قدرت در مدیران دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور از دید اعضای هیئت‌علمی»، حرکت، 1383. 19: 124- 109.
Chen, CJ. An Empirical Test of Leadership Effectiveness and the Match/Mismatch in leadership Style, Doctor of Business Administration Thesis, School of Business and Entrepreneurship, Nora southeastern university. 2004.
 1. Erkutlu  Hakan, V., & Jamel, Chafra. Relationship between Leadership Power Bases and job Stress of subordinates: Example from boutique hotels,.management Research News. 2006; 29(6): 285-297.
 2. Flynn, F.J., Gruenfeld, D., Molm, L.D. & Polzer, J.T. Social Psychological
  Perspectives on Power in Organizations. Administrative Science Quarterly.2012; 56(4) :495‐500.
 3. Gillespie, M. Student-teacher connection: A place of possibility. Journal of Advanced Nursing, 2005; 52(2): 211-220.
 4. Karen, M.W. Student Perceptions of Power: A Critical Exploration of Power in th Classroom. a thesis Presented to the Faculty of the Department of Communication Studies M.A, San Jose State University, 2007.
 5. Lian, l.k. Bases of Power and Subordinates' Satisfaction with Supervision, The Contingent Effect of Educational Orientation. International Education Studies, 2008; 1 (2): 3-13.
 6. Pockwardowski‚ A.‚ Barott‚ J. E&Jowett‚ S. Diversifying approaches to research on athlete-coach relationships,Psychology of Sport and Exercise. 2006; 7: 125-142
 7. Sewart, D. Learning at a Distance: A World Perspective. Edmonton. Alberta. Athabasca University.1982; 27-29
 8. Wann, D.l., Linda A, M.,  Keri,R.,B.,  &  Harold, D.w.  Development of the Power in Sport. Sport Behavior. (2000); 23( 4): 230-245.
 9. Yuki, G.A. Leadership in Organizations. .NJ: Prentice-Hall. 1994; 280-294.