اثر سبک رهبری اصیل بر معنویت در کار با ملاحظه نقش میانجی سرمایه روانشناختی در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی راشد مدیریت ورزشی،دانشگاه رازی

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، تحلیل اثر سبک رهبری اصیل بر معنویت در کار با ملاحظه نقش میانجی سرمایه روانشناختی در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران، می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری این تحقیق شامل تمام کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران به تعداد 182 نفر می‌باشد. نمونه آماری تحقیق به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. جهت گردآوری داده ها، از سه پرسشنامه استاندارد رهبری اصیل آولیو (2007)، سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (2007) و معنویت در کار میلیمن همکارانش (2003)، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، رهبری اصیل به صورت مستقیم بر روی معنویت در کار کارکنان تاثیر داشته است. همچنین رهبری اصیل به صورت غیر مستقیم و از طریق متغیر سرمایه روانشناختی بر روی معنویت در کار کارکنان تاثیر داشته است، به این معنی که سرمایه روانشناختی به عنوان متغیر میانجی در ایجاد رابطه بین رهبری اصیل و معنویت در کار نقش ایفا کرده است. نتیجه گیری می‌شود که مدیران سازمان‌های ورزشی می‌توانند با توجه اساسی به عوامل روانشناختی کارکنان و استفاده از سبک رهبری اصیل در سازمان، زمینه را جهت افزایش معنویت در کار کارکنان فراهم کنند و موجبات پیشرفت و بهبود عملکرد سازمان را فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


زاهدی، شمس السادات. پناهی، علی. بررسی نقش معنویت در کارایی بانکداری، فصل نامه ی علمی ـ ترویجی مطالعات مدیریت؛ 1387: شماره 58: 191-209

قربانی زاده، وجه الله. بررسی رابطه هوش معنوی و هوش اخلاقی با رهبری تحول آفرین، مجله اخلاق در علم فناوری؛ 1392: 8(2): 1-12.

گل پرور، محسن. الگوی ساختاری رابطه پیوند معنوی با سرمایه روان شناختی و بهزیستی معنوی در پرستاران، فصلنامه مدیریت پرستاری؛ 1393:  2(3): 30-40.

گودرزی، مسعود. کریمی اراضی، زهرا. رابطه معنویت در کار وتعهد سازمانی به عنوان نگرش شغلی در دانشگاه، فصلنامه روانشناس صنعتی / سازمانی؛ 1391:  3(10): 51-85.

میر محمدی، سید محمد. رحیمیان، محمد. ﺑﺮرسی ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻫﺒﺮی اﺻﻴﻞ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻓﺮدی ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ، پژوهش های مدیریت در ایران؛ 1393: 18(3): 183-203.

مهداد، علی. روانشناسی صنعتی و سازمانی، انتشارات جنگل، تهران، چاپ نهم، 1393: 217-221.

مهداد، علی. اسدی، مهسا. گلپرور، محسن. پیش بینی سرمایه روانشناختی از طریق معنویت در محیط کار و رهبری اخلاقی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری؛ 1394:  شماره 1: 54-67.

وطن خواه، سودابه. قربانیان، محسن. قربانیان، عظیمه. رابطه همبستگی سبک رهبری مدیران و میزان معنویت در کار کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران، فصلنامه فقه پزشکی؛ 1392: شماره 15 و 16: 172-192.

یوسفی، بهرام. کامران، عیدی پور. غلامی ترکسلویه، سجاد. ارتباط بین سبک رهبری اصیل با دلبستگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان­های غرب کشور، مطالعات مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش؛ 1394: 2(8): 58-62

Avey JB. Rebecca J. Luthans, RF & Mhatre KH. Meta- Analysis of the Impact of Positive Psychological Capital on Employee Attitudes . Behaviors, and performance, Human resource development quarterly. 2011؛  22(2):127-152.

Baily TC. Snyder CR. Satisfaction with life and hope: a look at age and marital status, Psychol Rec. 2007؛  57(2): 40-233.

Baker A. Schaufeli WB.. Positive organizationl behavior: Engaged employee  In flourishing organizations. Journal of Organizational Behavior. 2008؛ 29: 23-35.

Chmiel HM. An analysis of the relationship between authentic leadership and the learning organization in the medical device industry; Indiana Wesleyan University. Doctoral Dissertation. 2013 ؛1-162.

Claude Jean. Zamor Garcia. Workplace Spirituality and Organizational Performance. Public Administration Review. 2003 ؛63 (3):355- 364.

Gardner WL. Cogliser  CC. Davis KM. and Dickens MP.. Authentic leadership: A review of the literature and research agenda. The Leadership Quarterly. 2011 ؛22(6): 1120 -1145.

Griffith JN. The influence of pre- training positive psychological capital development on training motivation. Doctroal dissertation. 2010؛ 1-185.

Ilies R. Morgeson FP. and Nahrgang JD. Authentic leadership and eudaemonic well-being understanding leader-follower outcomes. The leadership quarterly .2005؛ 16 (3): 373-394.

Karakas F. Spirituality and performance in organizations: a literature review. Journal  of Business  Ethics. 2010؛ 94(1): 89–106.

Ladkin D. Taylor S. Enacting the ‘true self’: Towards a theory of embodied authentic leadership; The Leadership Quarterly. 2010؛ 21(1): 64-74.

Luthans F. Avey James B. Avolio Bruce J. Peterson. Suzanne J. The Development and Resulting Performance Impact of Positive Psychological Capital. Journal of Human resource development quarterly. 2010؛ 21 (1): 41-66.

Marques  JF. the Spiritual Worker, Journal of Management Development. 2006؛ (9): 84-95.

Marques j. Dhiman S. King R. Spirituality in the workplace: developing an integral mode and a comprehencive definition. J American Academy of Business . 2005 ؛7(1):81-91.

Milliman J. Czaplewski AJ. .Ferguson J. Workplace spirituality and employee work attitudes. J  Organizational Change Management . 2003 ؛16(4): 426-47.

Rego A. Sousa F. Marques C. Cunh MP. Authentic leadership promoting employees'psychological capital and creativity. Journal of Business Research. 2012؛ 65(3): 429–437.

Sendjaya S. Pekerti A. HÃrtel. C. Hirst G. Butarbutar I. Are Authentic Leaders Always Moral? The Role of Machiavellianism in the Relationship Between Authentic Leadership and Morality. Journal of Business Ethics. 2014؛ 1: 125 - 139.

Wong CA.  Laschinger HKs. Authentic Leadership,performance and Job Satisfaction: the  Mediating Role of Empowerment. Journal of Advanced Nursing Blachwell Publishing Ltd. 2012؛ 69(4): 974-959.

Yang sui W.  Luthans F. Wang D.Yanhong W. Impact of authentic leadership on performance: Role of followers’ positive psychological capital and relational processes. Journal of Organizational Behavior. 2014؛ 35: 5 –21.