ارتباط سبک رهبری اصیل با اعتماد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیارمدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 مربی مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباط سبک رهبری اصیل با اعتماد سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان بوده است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان خوزستان در سال94-1393 (145نفر) بود. نمونه آماری براساس جدول مورگان ( 120نفر)، به صورت تصادفی ساده تعیین شده است. ابزار اندازه گیری داده ها دو پرسش نامه استاندارد رهبری اصیل اولیو(2007)، و اعتماد سازمانی کامینگز (1996)بود، روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه مورد تایید قرارگرفت و پایایی آنها از طریق مطالعه مقدماتی به تعداد (30 نفر از آزمودنیها) مورد بررسی قرار گرفت که ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0و 84/0 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و گام به گام)، استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین رهبری اصیل و اعتماد سازمانی ارتباط 59/0 وجود دارد، همچنین نتیجه رگرسیون گام به گام نشان داد رهبری اصیل 37/0 از تغییرات اعتماد سازمانی را پیش بینی و تبیین می کند. رهبران اصیل از طریق تبادلات اجتماعی مثبت با پیروانشان ممکن است باعث شوند کارکنان با علاقه و شور بیشتری کار کنند و احساسات مثبت بیشتری را نیز تجربه کنند. رﻫﺒﺮان اﺻﻴﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻮدن، رو راﺳﺖ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی اﺧﻼﻗﻲ دروﻧﻲ ﺷﺪه و ﻗﺎدر ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ واﻗع گراﻳﺎﻧﻪ، اﻋﺘﻤﺎد و اﺣﺘﺮام ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ.

کلیدواژه‌ها


الوانی، سید مهدی. مدیریت عمومی. نشر نی. چاپ چهل و چهارم. (1390).

پرهیزکار، محمد. روابط انسانی در مدیریت. انتشارات اشراقی، تهران. (1388).

سایت وزارت ورزش جوانان .http://msy.gov.ir/index.php. (1393) .       

میر محمدی، سید محمد؛ رحیمیان، محمد؛ جلالی، طاهری . رهبری اصیل و دلبستگی شغلی، اعتماد به مثابه متغیر میانجی. نشریه چشم انداز مدیریت دولتی.(1391). ش 12. ص 15-34.

یوسفی، بهرام؛ عیدی پور، کامران؛ غلامی، سجاد (1394). ارتباط رهبری اصیل و دلبستگی شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. 2 (8). ص 57-62.

Andersen, J.A.When a servant leadership comes knocking,  Leadership & Organizational Development Journal. (2009). 30 (1), 4- 15.

Arnott. C.Trust: current thinking & future research,  European Journal of Marke. (2007).41 (9/10),981-987.  

Avolio, B.J., Gardner. W.L.Authentic leadership development Getting to the root of positive for ms of leadership. The leadership Quarterly. (2005).16(3), 315-338.

Costigan R. D, Insinga R. C, Berman J. & Ilter. A crosscultural study of supervisory trust, International Journal of  Manpower. (2007). 27 (8),764-787.

Ergeneli. A, lam Arı. G. S, Metin. Psychological  empowerment & its relationship to trust in immediate managers,  Journal of Business Research. (2007). 60,41–49.

Gardner, W. L., Cogliser, C. C., Davis, K. M., and Dickens, M. P. Authentic leadership: A review of the literature and research agenda. The Leadership Quarterly. (2011). 22, 1120 -1145.

Hassan , A., and Ahmed, F. Authentic leadership, trust and work engagement. international journal of human and social science. (2011).6 (3).

Hernandez  RA.managing sport organizations.publisher Human kinetics; 1st edition. (2002).

Hoy MK.Educational Administration, theory ,research and practice.publisher Random House. (1987).

Ilies, R., Morgeson, F. P., and Nahrgang, J. D. Authentic leadership and eudaemonic well-being understanding leader-follower outcomes. The leadership quarterly. (2005).16, 373-394.

Remus Ilies, Frederick P.Morgeson, Jennifer D. Nahrgang. Authentic leadership and eudaemonic well-being: understanding leader- follower outcomes, the leadership quarterly. (2005). 16, 373-394.

Roux. The relationship between authentic leadership, optimism, self-efficacy and work engagement: an exploratory study. (master dissertation). Stellenbosch University. (2010).

Thompson, Y. G. enhancing employee engagement. (master dissertation). Royal roads university. (2009).

Walumbwa F.O,Wang P., Wang H., Schaubroeck J., Avolio B.J. "Psychological processes linking authentic leadership to follower behaviors"; The Leadership Quarterly . (2020). pp.901-914.

WANG, YANG SUI, FRED LUTHANS, DANNI WANG AND YANHONG WU5 . Impact of authentic leadership on performance: Role of followers’ positive psychological capital and relational processes. Journal of Organizational Behavior,. (2014). (35),5 –21.

Nyhan, R. C.Changing the paradigm: trust and its role inpublic sector organizations. American Review of Public Administration. (2000). 30(1), 87-109.