رابطه هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض مدیران در ادارات ورزش و جوانان استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تریبت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

چکیده

چکیده
هدف از این تحقیق بررسی رابطه هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض مدیران در ادارات ورزش و جوانان استان همدان بود. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه مدیران ادارات ورزش و جوانان و هیات های ورزشی استان همدان به تعداد 103 نفر می باشد و نمونه آماری هم متناسب با حجم جامعه و به صورت کل شمار در نظر گرفته شده است. روش تحقیق توصیفی - همبستگی و جزء تحقیقات کاربردی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه‌ هوش فرهنگی ایرانی(1390) و پرسشنامه حل تعارض سازمانی رابینز(1996) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه هوش فرهنگی 88/. و پایایی پرسشنامه حل تعارض سازمانی 82/. محاسبه گردید. در آمار استنباطی این تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مولفه های هوش فرهنگی فراشناختی، شناختی و انگیزشی با توانایی حل تعارض مدیران ادارات ورزش و جوانان استان همدان رابطه معناداری وجود دارد(05/0Pواژه های کلیدی:
هوش فرهنگی، توانایی حل تعارض، ادارات ورزش و جوانان

کلیدواژه‌ها


آهنچیان، محمدرضا؛ امیری، رعنا؛ بخشی، محمود. بررسی همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران. فصلنامه­ی مدیریت ارتقای سلامت، 1391، 1(2)، 47-31.
احمدی، سیدعلی­اکبر؛ صفرزاده، حسین؛ حضوری، محمدجواد؛ دهنوی، فریبا. نقش هوش فرهنگی در توان حل تعارض کارکنان. فصلنامه­ی علمی پژوهشی شناخت اجتماعی،1392، 2(3)، 116-101.
الله­وردی، زهرا؛ انصاری، محمد اسماعیل؛ زارع، ابراهیم. هوش فرهنگی راهبردی در راستای چالش جهانی شدن سازمان­های هزاره­ی سوم. خلاصه مقاله­ی همایش ملی ­چالش­های مدیریت و رهبری در سازمان­های ایرانی، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،1389،52-53.
جلیلوند، مهدیه. (1393). رابطه­ی بین سبک­های مدیریت تعارض با اثربخشی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان همدان، پایان نامه­ کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
جیحونی، الهام. ارتباط بین هوش فرهنگی، انسجام گروهی و انگیزش بازیکنان لیگ دسته­ی یکبسکتبال بانوان کشور . پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،1392، 101- 103.
حدادی، ناجیه؛ امیرتاش، علی محمد؛ خواجه صالحانی، مریم؛ اسماعیلی، محمد؛ عبداللهی، حیدر. رابطه­ی بین هوش عاطفی و سبک­های مدارا و اجتناب مدیریت تعارض در دبیران زن تربیت بدنی منطقه غرب تهران. پژوهش­نامه­ی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 1390، 7(13)، 54-41.
حمیدی، مهرزاد؛ اندام، رضا؛ فیضی، سمیرا. بررسی ابعاد هوش فرهنگی نیروهای داوطلب در ورزش. نشریه مدیریت ورزشی،1392، 5(3)، 20-5.
درویش، حسن. بررسی رابطه­ی هوش فرهنگی با عملکرد شغلی پرستاران. نشریه­ی دانشکده­ی پرستاری و مامایی شهید بهشتی، 1392، 23(82)، 45-40.
رحیمی، محمد؛ کشتی­دار، محمد؛ خوشبختی، جعفر. سنجش میزان هوش فرهنگی مدیران فدراسیون­های منتخب در کشور و بررسی رابطه­ی آن با سبک رهبری تحول آفرین. مطالعات مدیریت ورزشی،1391،14، 208-191.
زردشتیان، شیرین؛ غلامی ترکسلویه، سجاد؛ عیدی پور، کامران؛ کرد، نوشین؛ بخیت، معصومه. رابطه بین ابعاد هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس. نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 1394، 2(5)، 71-78.
زمانی، ابوالفضل؛ طبرسا، غلامعلی. هوش فرهنگی، شایستگی جدید مدیران. تدبیر، 1388، 11(20)، 49-53.
سپهوند، رضا؛ بهاروند، فتانه؛ بیرانوند، رضوان. هوش فرهنگی در تعامل با استراتژی­های مدیریت تعارض. فصلنامه­ی علوم مدیریت ایران، 1392، 8(29)، 103-73.
شعبانى بهار، غلامرضا؛ عرفانى، نصراله؛ عزیزی، احمد رضا. پیش بینى اثربخشى سازمانى بر اساس هوش فرهنگی مدیران ورزشى استان لرستان. پژوهش­هاى کاربردى در مدیریت ورزشى، 1392، 14، 98-93.
عسگری وزیری، علی.بررسی هوش فرهنگی، مؤلّفه‌ها و راهبردهای آن در سازمان با رویکرد اسلامی. اسلام و پژوهش­های مدیریتی، 1391، 2(1)،80 -53.
کشاورز، لقمان؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ آزادواری، سمیرا. تدوین مدل ارتباطی بین هوش فرهنگی و سبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان در سازمان ورزش شهرداری تهران. مطالعات مدیریت ورزشی،1390،6(26)، 198-181.
کشکولی، صهیب. بررسی ارتباط استراتژی­های مدیریت تعارض دبیران ورزش شهرستان سنندج با انگیزش دانش­آموزان ورزشکار. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.1393.
مظفری، امیراحمد. ارتباط بین راهبردهای مدیریت تعارض و هوش هیجانی مربیان تیمهای ورزشی استان آذربایجان شرقی. نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران،1391، 4(13)، 113-99.
نصر­اصفهانی، علی؛ واعظ­شهرستانی، حسین؛ باقری­ایرج، الهام. بررسی رابطه ی هوش فرهنگی با مدیریت برداشت در کارکنان دانشگاه اصفهان. فصلنامه­ی مطالعات رفتار سازمانی، 1392، 1(4)، 138-122.
نصیری ولیک بنی، فخرالسادات. بررسی رابطه­ی بین هوش اجتماعی و هوش فرهنگی با کاربست سازمان یاد دهنده در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان. پژوهش­نامه­ی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 1391، 9(18)، 128-113.
Ang S, Van Dyne L, Koh Christian Ng. K.Y, Templer K.J, Tay C, Chandrasekar A. Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural  judgment and decision  making,  cultural  adaptation  and  task  performance. Management  and organization  review. 3(5): 335-371.
Enayati, Gh. R., Taheri Lari, M. & Hosseinpour, F. (2013).  Studying the relation between Leadership styles and cultural intelligence from personnel’s perspective. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. (2007). 5(6): 414-428.
Hsi-An Sh, Ely S. Conflict management styles, emotional intelligence, and job performance in public organizations. International Journal of Conflict Management. (2010). 21(2): 147-168
falseHopkins Margaret M, Yonker Robert D. Managing conflict with emotional intelligence: abilities that make a difference. The Journal of Management Development. (2015). 34(2): 244-226.
Joanne C.Y, Chan N.M, Sit, W.M. Conflict management styles, emotional intelligence and implicit theories of personality of nursing students: A cross-sectional study. (2014).  34(6): 934-939
Kanani A, Kangarani F. Evaluation of Relationships of Conflict Management Styles and Organization Effectiveness. Journal of Applied Sciences, Engineering and Techchnology. (2014).7(4): 795-800.
Ramirez A. Impact of the Effectual Cultural Intelligence Level on Conflict Resolution  Ability: A Conceptual Model and Research Proposal. Emerging Leadership Journeys. (2010). 3(1): 42-56. 
Reguieg S.Conflict Resolution Skills and Cultural Intelligence: Exploring Relationships and Antecedents. Alliant International University, ProQuest, UMI Dissertations Publishing. .(2014):185.
Rushdy ­M, Fatma H, Ramzy,Y. Emotional Intelligence and Conflict Management Styles among Nurse Managers at Assiut University Hospitals. Journal of Education and practice. (2014). 5(5): 1735-2222.
Schlaerth  A, Nurcan E, Julie Ch. A meta-analytical review of the realationship between    emotional intelligence and leaders.constructive conflict management.Group processes & Intergroup Relations. (2013). 16(1): 126-136.
Schutte Nicola S, Malouff M, Thorsteinsson B. Increasing Emotional Intelligence through Training: Current Status and Future Directions. (2013). 5(1): 56-72.
Solanki M, Dharmendra M, Lane A. Relationships between Exercise as a Mood Regulation Strategy and Trait Emotional Intelligence. Asian Journal of Sports Medicine. (2010).1(4): 195-200.
Thomas D. C, Inkson K. Cultural intelligence: people skills for global business. (2005): 114-116.
Yi-chun L, Angela Sh, Yih Ch. Culthral hntelligence and emotional intelligence on cross- culthral adjustment. .(2012). 36(4): pages 541-552.