بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

2 دانشیار دانشگاه آزاد تهران مرکز

3 دانشیار دانشگاه آزاد تهران مرکزی

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعة آماری این پژوهش کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان ایران هستند. روش نمونه‌گیری بصورت تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان برابر با 250 نفر می‌‌‌‌‌‌‌باشد. از پرسش‌نامه ساختار سازمانی رابینز(1987) و پرسش‌نامه فرهنگ سازمانی دنیسون(2000)، استفاده شد. روایی این پرسش‌نامه ها توسط 7 نفر از اساتید صاحب‌نظر رشته مدیریت ورزشی تایید شد. پایایی پرسش‌نامه‌ها با آلفای کرونباخ به ترتیب 81/0و80/0 به‌دست آمد. برای مدل‌سازی ارتباط بین متغیرها از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار smart-pls انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از این هست که رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی با مقدار(92/1=t) در سطح (05/0>P) مستقیم و معنادار می‌باشد. بطور کلی نتایج پژوهش نشان داد که هر چه افراد از فرهنگ سازمانی بیشتری در وزارت ورزش و جوانان برخوردار باشند، ساختار سازمانی قوی‌تر خواهد بود. فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین عواملی است که می تواند در شرایط موجود به ارتقاء هر چه بیشتر سطح ساختار سازمانی و موفقیت این سازمان کمک کند.

کلیدواژه‌ها