بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی تشکیل دادند (380=N) که برای تعیین نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان تعداد 181 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های فرهنگ سازمانی ساشکین (1996)، کارآفرینی سازمانی هیل (2003) و مدیریت دانش نیومن و کنراد (1999) استفاده شد و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی به ترتیب (88/0، 74/0، 88/0) به دست آمد. داده‌ها به کمک روش‌های آماری همبستگی پیرسون و مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان می-دهد که فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری داشته است. مدیریت دانش نیز اثری مثبت و مستقیم بر کارآفرینی سازمانی داشته است. در نهایت نتایج حاصل از مدل پژوهش و آزمون اثر متغیر میانجی نشان داد که فرهنگ سازمانی به واسطه مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی تأثیر معناداری ندارد. یافته‌های پژوهش بیانگر اهمیت نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که مسئولین ادارات ورزش و جوانان جهت ایجاد و تقویت گرایش کارآفرینانهً کارکنان، از برنامه‌های دانش افزایی و فرهنگ‌سازی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها